Eurooppalainen vihreiden joukkolainojen standardi – missä mennään? -Rahoituspalvelut

Tämän artikkelin tulostamiseksi tarvitset vain rekisteröitymisen tai kirjautumisen osoitteessa Mondaq.com.

Ehdotus eurooppalaiseksi vihreäksi joukkovelkakirjastandardiksi määrittelee, mitä joukkovelkakirjoja voidaan kutsua “eurooppalaisiksi vihreiksi obligaatioiksi” (tai sen lyhenteeksi “EuGB”) ja perimmäisenä tavoitteena on ohjata yksityistä pääomaa vihreisiin ja kestävämpiin hankkeisiin uskottavassa kehyksessä. sijoittajien silmissä viherpesun riskien hillitsemiseksi. Vaikka eurooppalainen vihreiden joukkovelkakirjalainojen standardi (“standardi”) näyttää pysyvän valinnaisena, ehdotetaan nyt tiettyjä tiedonantovaatimuksia kaikkien ympäristön kannalta kestäviksi merkittyjen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijoille.

Euroopan komissio julkaisi ehdotuksensa standardiksi viime kesänä. Standardia ehdotetaan yhtenäistettäväksi EU:n asetukseksi, eli standardi tulee olemaan oikeudellisesti sitova kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, mikä tarkoittaa, että liikkeeseenlaskijoilla on mahdollisuus laskea liikkeeseen EuGB:itä standardin tultua voimaan odottamatta paikallista käyttöönottoa.

Standardin tavoitteena on tarjota puitteet, joihin liikkeeseenlaskijat voivat päättää luottaa laskeessaan liikkeeseen vihreitä joukkolainoja. Nimitys “European green bond” tai “EuGB” on varattu vain joukkovelkakirjoille, jotka täyttävät standardissa asetetut vaatimukset. Päävaatimus on, että EuGB:n tuotot kohdennetaan EU:n taksonomian mukaisiin taloudellisiin toimiin.1
vaatimukset. Tiettyjen markkinaosapuolten, kuten Euroopan keskuspankin (EKP) mielipiteet ovat ehdottaneet, että standardin tulisi olla pakollinen liikkeeseenlaskijoille EU:ssa. Euroopan parlamentin äskettäin toukokuussa 2022 julkaistu virallinen neuvottelukanta (“kanta”) ei mene niin pitkälle, mutta vahvistaa EuGB-merkinnän vapaaehtoisuuden. Kantaessa ehdotetaan kuitenkin lisätietovaatimuksia kaikkien ympäristön kannalta kestäviksi merkittyjen joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijoille.

Euroopan parlamentin äskettäin toukokuussa 2022 julkaistu virallinen neuvottelukanta vahvistaa EuGB-merkin vapaaehtoisuuden. Kantaessa ehdotetaan kuitenkin lisätietovaatimuksia kaikkien ympäristön kannalta kestäviksi merkittyjen joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijoille.

Kaikille kestävään kehitykseen sidottuille joukkovelkakirjoille ja joukkovelkakirjoille, joita markkinoidaan ympäristön kannalta kestävinä EU:ssa, kannassa ehdotetaan uusia avoimuusvaatimuksia, jotta sijoittajat voivat vertailla ja arvioida näiden ei-EuGB:n ympäristövaikutuksia. Näitä ovat tiedot joukkovelkakirjalainan tuottojen käytön odotetun taksonomian mukauttamisen prosenttiosuudesta ja selvityksen julkaisemisesta due diligence -periaatteista, jotka koskevat sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävän kehityksen tekijöihin. Näiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijoiden olisi myös julkistettava erityisiä tietoja ennen sopimuksen tekoa koskevissa tiedoissa ja vuosittaisissa raporteissa, joihin olisi sovellettava samaa ulkopuolista todentamista kuin EuGB:iin.

Lisäksi sekä EuGB:n että kestävään kehitykseen sidottujen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijat ovat velvollisia laatimaan siirtymäsuunnitelmat yritysten kestävän kehityksen raportointidirektiivin mukaisesti.
“CSRD”) on laadittava auditoidut suunnitelmat hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Käytännössä siirtymäsuunnitelman laatimisvaatimus koskettaisi vain suuria yrityksiä, koska pk-yritykset eivät kuulu CSRD:n soveltamisalaan.

EuGB:n tuotot (miinus liikkeellelaskukustannukset) on edelleen kohdistettava kokonaisuudessaan taloudellisiin toimintoihin, jotka täyttävät taksonomian vaatimukset tai täyttävät ne 5 tai 10 vuoden kuluessa kyseessä olevasta taloudellisesta toiminnasta riippuen.

Kanta ei muuttanut perintäsäännöksiä, joten on edelleen odotettavissa, että liikkeeseenlaskijat voivat laskea liikkeeseen aiemman taksonomian version mukaisesti viiden vuoden ajan. Aseman mukaan kohdistettuja joukkovelkakirjatuloja ei tarvitse jakaa uudelleen taksonomiavaatimusten muutoksen seurauksena.

Seuraavaksi EU:n jäsenvaltiot neuvottelevat kannasta ennen täysistunnon äänestystä lopullisesta versiosta. Vaikka vihreä rahoitus on tällä hetkellä kuuma aihe, kestää oletettavasti jonkin aikaa ennen kuin näemme standardin lopullisen tuloksen. Standardi voisi olla suuri sysäys Suomen joukkovelkakirjamarkkinoille, joka on viime aikoina pysähtynyt Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, koska se helpottaisi vihreiden joukkolainojen vertailua ja tarjoaisi työkalun samat arvot jakavat liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat. löytää toisensa.

alaviite

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/852, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2020, puitteiden luomisesta kestävien investointien helpottamiseksi ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta. [2020] EYVL L 198/13.

Tämän artikkelin sisällön tarkoituksena on tarjota yleinen opas aiheeseen. Asiantuntija-apua tulee pyytää erityisolosuhteistasi.

SUOSITTUJA ARTIKKELIA: Rahoitus ja pankki Suomesta

Säännös Pyöreä ylös

Proskauer Rose LLP

Tervetuloa Regulation Round Up -julkaisuun, joka on säännöllinen tiedote, joka korostaa viimeisintä kehitystä Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n rahoituspalvelusääntelyssä.

Yksityiset sijoitusrahastot Guernseyssä

Crill kaulakorut

Guernseyn Private Investment Fund (PIF) -järjestelmä tunnustaa, että joillekin järjestäjille kohdesijoittajien luonne takaa joustavamman, kustannustehokkaamman ja oikea-aikaisemman lähestymistavan sääntelyyn ja rahastojen käynnistämiseen…

Global LIBOR – Lainsäädäntöratkaisu

Herbert Smith Freehills

Lontoon Inter-Bank Offered Rate (LIBOR), joka on pitkään ollut johtava maailmanlaajuinen korkojen viiteindeksi, päättyi 31.12.2021 lähes kaikissa valuutoissa ja maturiteettien…

. Eurooppalainen vihreiden joukkolainojen standardi – missä mennään? -Rahoituspalvelut
Source#Eurooppalainen #vihreiden #joukkolainojen #standardi #missä #mennään #Rahoituspalvelut

Leave a Comment