Komissio hyväksyy kahden miljardin euron kumppanuussopimuksen Suomen kanssa vuosille 2021-2027 – Aluepolitiikka

Varoilla tuetaan Suomea taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä keskittyen EU:n keskeisiin prioriteetteihin, kuten vihreään ja digitaaliseen siirtymiseen. Rahastot edistävät myös maan kilpailukykyistä, innovatiivista ja kestävää kasvua.

Älykkäämpi talous

Alueellisten älykkään erikoistumisen strategioiden mukaisesti noin 523 miljoonalla eurolla parannetaan tutkimusta ja kehitystä (T&K) ja innovaatioita. Investoinnit edistävät myös digitalisaatiota, nopeuttavat pienten ja keskisuurten yritysten kasvua ja lisäävät tuottavuutta. Kestävä kaupunkikehitys liittyy strategisesti älykkääseen erikoistumiseen ja toteutetaan ns. “Integrated Territorial Investment” -investoinnilla, joka keskittyy yhteiseen tavoitteeseen innovatiivisiin ekosysteemeihin 16 kaupunkialueella. Tällä lähestymistavalla Suomi voi myös tukea onnistuneita hankkeita, kuten RANTA- tai Ilmastokatu-hankkeita, jotka parantavat konkreettisesti kansalaistensa elämää.

Vihreämpi talous

Suomi on suunnitellut 40 % investoinneistaan ​​vihreän siirtymän tukemiseen. Varat käytetään energiatehokkuuden parantamiseen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja resurssitehokkuuteen. Lisäksi otetaan käyttöön toimenpiteitä, joilla puututaan ja lievennetään turvetuotannon puolittumisen kielteisiä sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristövaikutuksia Suomessa. Varoilla tuetaan siis maan tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Lisää sosiaalista yhteenkuuluvuutta

Sosiaalista yhteenkuuluvuutta Suomessa edistää Euroopan sosiaalirahasto Plus (ESR+), johon osoitetaan noin 580 miljoonaa euroa. ESR+ auttaa suomalaisia ​​investoimaan osaamiseensa ja elinikäiseen oppimiseen, työvoiman sopeutumiskykyyn ja työmarkkinoille pääsyn vaikeuksissa olevien työllistettävyyteen. ESR+ auttaa myös torjumaan aineellista puutetta, sukupolvien välistä köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä.

Kalastus- ja vesiviljelyala

Suomen Euroopan meri-, kalastus- ja vesiviljelyrahasto (EMFAF) keskittyy kestävään kalastus- ja vesiviljelyalaan tukemalla voimakkaasti innovaatioita ja investointeja sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista. Suomen EMFAF-ohjelma jatkaa myös myönteisiä kokemuksia ja vahvistaa kalatalouden paikallisia toimintaryhmiä (FLAG) – alhaalta ylöspäin suuntautuvia aloitteita, jotka tähtäävät paikallisen kalastussektorin kestävään kehittämiseen – vahvemmalla kansallisella ja alueellisella yhteistyöllä.

Suomen innovaatio- ja osaamisohjelma 2021-2027

Suurin osa Suomi-kumppanuussopimuksesta parantaa innovaatioita ja osaamista, ja siihen on varattu 1,4 miljardin euron ohjelma. Se tukee erilaisia ​​painopisteitä t&k:sta ja innovaatiosta talouden viherryttämiseen, kestävän liikkuvuuden edistämiseen pohjoisella harvaan asutulla alueella, aineellisen puutteen torjuntaan ja nuorten työllisyyden parantamiseen. Tämä ohjelma osoittaa myös yli 8 prosenttia Euroopan alue- ja kehitysrahaston varoista kaupunkien kestävään kehittämiseen.

Kollegion jäsenet sanoivat:

Koheesiosta ja uudistuksista vastaava komissaari, Elisa Ferreirasanoi: “Olen iloinen nähdessäni, että kumppanuussopimus Suomen kanssa vuosille 2021-2027 on hyväksytty. Koheesiopolitiikan varoilla tuetaan Suomea innovaatiojärjestelmiensä kehittämisessä ja vihreään ja digitaaliseen siirtymiseen. Ne auttavat myös merkittävästi maata saavuttamaan kunnianhimoisen ilmastoneutraaliustavoitteensa vuoteen 2035 mennessä. Kumppanuussopimuksen kattamien kolmen toimenpideohjelman hyväksymisen myötä on tärkeää käynnistää mahdollisimman pian hankkeet paikan päällä, mikä myös mobilisoida kipeästi kaivatut pandemian jälkeiset investoinnit ja tasapainottaa alueellista eriarvoisuutta.

Työllisyydestä ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komissaari Nicolas Schmitsanoi: “Sopeutuakseen EU:n nopeasti muuttuviin työmarkkinoihin jäsenvaltioiden on investoitava voimakkaasti ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen. Suomi on ymmärtänyt tämän haasteen ja aikoo kohdistaa 1,4 miljardia euroa koheesiopolitiikan varoja uuteen Innovaatio ja taidot -ohjelma sekä 580 miljoonan euron lisäykset muihin sosiaalisiin investointeihin, kuten köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan.

Ympäristöstä, valtameristä ja kalastuksesta vastaava komissaari, Virginijus Sinkeviciussanoi: “Euroopan sinisellä taloudella on ratkaiseva rooli rannikkoyhteisöjen tukemisessa ja taloutemme hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Kumppanuussopimus antaa Suomelle mahdollisuuden rakentaa kestävää, kestävää ja vähähiilistä kalastus- ja vesiviljelysektoria, edistää alan digitaalista siirtymistä ja vahvistaa rannikkoyhteisöjen taloudellista ja sosiaalista elinvoimaa. Euroopan meri-, kalastus- ja vesiviljelyrahasto on käytettävissä innovatiivisille hankkeille tämän muutoksen edistämiseksi.

Tausta

Kumppanuussopimus Suomen kanssa tasoittaa tietä koheesiokohtaisten toimenpideohjelmien toteuttamiselle kentällä. Se kattaa 3 ohjelmaa, joista kaksi koskee koko maata ja yksi Ahvenanmaata. Lisäksi siinä vahvistetaan Just Transition Fund -rahaston tukikelpoisuus ja täytäntöönpano alueilla, joilla on eniten hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia teollisuuslaitoksia, jotta niitä voidaan auttaa kohtaamaan ilmastoneutraaliuteen siirtymisen haasteet.

Kumppanuussopimus heijastaa myös Suomen vahvaa sitoutumista koheesiopolitiikan varojen koordinoituun käyttöön elvytys- ja selviytymisvälineen kanssa.

Koheesiopolitiikan puitteissa ja yhteistyössä komission kanssa kukin jäsenvaltio valmistelee kumppanuussopimuksen, strategisen asiakirjan koheesiopolitiikan rahastoista ja EMFAF:sta saatavien investointien ohjelmointia varten monivuotisen rahoituskehyksen aikana. Siinä keskitytään EU:n painopisteisiin, määritellään jäsenvaltion määrittelemät strategiat ja investointiprioriteetit, ja siinä esitetään luettelo kansallisista ja alueellisista ohjelmista, jotka on pantava täytäntöön paikan päällä, mukaan lukien ohjeellinen vuotuinen rahoitusosuus kullekin ohjelmalle. Kumppanuussopimus Suomen kanssa on viides sopimus rahoituskaudelle 2021-2027 Kreikan, Saksan, Liettuan ja Itävallan jälkeen.

Lisätietoja

EU:n pitkän aikavälin budjetti 2021-2027 & NextGenerationEU

Kysymyksiä ja vastauksia EU:n koheesiopolitiikan lainsäädäntöpaketista 2021-2027

Cohesion Open Data Platform

Koheesiopolitiikan määrärahojen jakautuminen jäsenvaltioittain

Kumppanuussopimukset 2021-2027

.Komissio hyväksyy kahden miljardin euron kumppanuussopimuksen Suomen kanssa vuosille 2021-2027 – Aluepolitiikka
Source#Komissio #hyväksyy #kahden #miljardin #euron #kumppanuussopimuksen #Suomen #kanssa #vuosille #Aluepolitiikka

Leave a Comment