Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

BBS-Bioactive Bone Substitutes, Yhtiön tiedote, 24.2.2022 klo 12.45

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään yhtiön tiloissa osoitteessa Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu, Torstaina 17.3.2022 klo 14.00.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 15.30

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskennan valvojien valinta
  4. Kokouksen laillisuuden kirjaaminen
  5. Kokoukseen osallistumisesta ilmoittaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Valtuutetaan hallitus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa järjestelyssä osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 10 luvun 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Suomen osakeyhtiölain 1 § seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 6 000 000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeannin, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Yhtiön osakeannissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan ​​tai vastikkeetta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy ja se on sen kaikkien osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2021 antaman valtuutuksen voimaan tullessaan.

  1. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUKSEN ASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat ehdotukset, on saatavilla BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www. bbs-artebone.fi. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 31. maaliskuutast 2022.

C: OHJEET KOKOUKSEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat
Jokainen osakkeenomistaja, joka on ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7. maaliskuuta merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.th 2022, on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua ylimääräiseen yhtiökokoukseen sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@bbs-artebone.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kiviharjunlenkki 6 , 90220 Oulu. Ilmoittautuminen tulee suorittaa viimeistään 14.3th 2022 klo 10.00

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja mahdollisen avustajan henkilöllisyys. Osakkeenomistajien BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai edustajansa on tarvittaessa pystyttävä ilmoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa kokouspaikalla.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden haltijat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niillä osakkeilla, joiden perusteella hän 7.3.th 2022 olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden perusteella merkitty väliaikaiseen pitämään osakasluetteloon. Euroclear Finland Oy:n toimesta viimeistään 14. maaliskuutath2022 klo 10.00 Väliaikaiseen rekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumisena ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan kysymään toimitsijamieheltä viipymättä tarvittavat ohjeet rekisteröitymiseen yhtiön väliaikaiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamiseen ja ilmoittautumiseen ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan on merkittävä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, yhtiön väliaikaiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuna päivänä.

3. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla merkittynä Euroclear Sweden AB:n pitämään osakasluetteloon 7. maaliskuuta mennessä.th 2022 viimeistään.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon BBS Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakasluetteloon. Sweden AB:lle ja varmistaa, että toimitsijamies lähettää edellä mainitun väliaikaisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 7.3.2022, joten pyyntö tulee tehdä edunvalvojalle hyvissä ajoin ennen kyseistä päivämäärää.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään BBS Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakasluetteloon. . Pyyntö BBS-Bioactive Bone Substitutes Plc:lle tulee tehdä kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen ilmoittautumiset@bbs-artebone.fi viimeistään klo 10.00 Ruotsin aikaa (CET) 8. maaliskuutath 2022. Myös tilapäinen osakasluetteloon ilmoittautuminen BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n kautta on ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

4. Agentin ja välityspalvelinten käyttö

Osakkeenomistaja voi osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä henkilöllisyytensä ja päivätty valtakirjansa tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean osakkeenomistajaa edustavan asiamiehen välityksellä eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen ilmoittautumiset@bbs-artebone.fi tai kirjeellä osoitteeseen Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu 14. maaliskuuta mennessä.th 2022 klo 10:00 Ilmoittautuminen kirjeitse tulee olla perillä ennen yllä olevan ilmoittautumisajan päättymistä.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti oikeus esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kokous pidetään suomeksi.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Plc:llä on tämän kutsun päivämääränä 24. helmikuutath 2022, yhteensä 6 981 525 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Oulussa 24.2th 2022

BBS-Bioactive Bone Substitutes Plc

yhtiön hallitus

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi

puhelin +358 40 7080307, ​​sähköposti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

Lisa Hukka, talousjohtaja

puhelin +358 40 0611038, sähköposti: liisa.hukka@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Nordic Certified Advisers AB, puh +46 70 5516 729

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy.

Nasdaq Stockholm AB

keskinäppäin

www.bbs-artebone.fi

Nämä ovat tietoja, jotka BBS-Bioactive Bone Substitutes Plc on velvollinen julkistamaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Tiedot toimitettiin julkaistavaksi edellä mainitun yhteyshenkilön edustajan kautta päällä 24. helmikuuta 2022 klo 12.45 (UCT).

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayritys. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vakavien luumurtumien ja puutavaraongelmien hoitoon. Tavoitteenamme on tarjota uuden sukupolven lääketieteellisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys ja tutkimus vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uutta. Meillä on tästä todisteita yli 20 vuoden ajalta. Toimintaamme leimaa huippuosaaminen, innovatiivisuus ja työhönsä innostuneet ja sitoutuneet työntekijät. the ARTEBONE meillä® kehitetty on tuotekehityksen loppuvaiheessa ja etsimme CE-merkintää, joka mahdollistaa kaupallistamisen EU:ssa. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdaslupa Reisjärvellä. Lisää tietoa: www.bbs-artebone.Fi

.Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Source#Kutsu #ylimääräiseen #yhtiökokoukseen

Leave a Comment