Lyhyesti: kaivostullit, rojaltit ja verot Suomessa

Tullit, rojaltit ja verot

Yksityisten osapuolten maksamat tullit, rojaltit ja verot

Mitä tulleja, rojalteja ja veroja kaivostoimintaa harjoittavien yksityisten tahojen on maksettava? Ovatko nämä tuloperusteisia vai voittoperusteisia?

Kaivosyhtiöt ovat Suomessa yleisen yhteisöveron alaisia. Kaivoskohtaista veroa ei kanneta tällä hetkellä. Kaivosyhtiöt ovat yleisen yhteisöveron lisäksi kiinteistö- ja sähköveron sekä arvonlisäveron alaisia. Toimijat maksavat myös etsintä- ja louhintamaksuja hankealueen maanomistajille.

Hallitus päätti vuonna 2021 erillisen kaivosveron käyttöönotosta, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2023. Uudella verolla haetaan vuosittain 25 miljoonan euron verotuloa, josta 60 prosenttia ohjataan kaivoksen kunnille. sijaitsevat ja 40 prosenttia valtiolle. Uuden veron lopullinen muoto selviää valtiovarainministeriön johtamassa lainsäädäntöprosessissa.

yhtiövero

Yritysten tulovero perustuu verotettavaan tuloon, joka lasketaan voimassa olevien verosäännösten mukaisesti. Tällä hetkellä yhteisöveron veroaste on 20 prosenttia.

arvonlisävero

Myydyistä tavaroista ja palveluista on maksettava arvonlisävero, elleivät kyseiset tavarat ja palvelut kuulu erityiseen poikkeukseen. Tavaroiden ja palvelujen yleinen arvonlisäverokanta on tällä hetkellä 24 prosenttia, mutta tiettyihin tuotteisiin ja palveluihin liittyy joitakin poikkeuksia. ALV on myyjän maksettava; Myyjä voi kuitenkin vähentää arvonlisäveron arvonlisäveron kaupallisista tavaroista ja palveluista, jos ne on toimittanut toinen arvonlisäverovelvollinen. Jos arvonlisäverovelvollisen liiketoimintaa varten ostetuista tavaroista ja palveluista maksaman arvonlisäveron määrä ylittää tavaroiden ja palvelujen myynnistä maksettavan arvonlisäveron määrän, arvonlisäverovelvolliselle palautetaan arvonlisäveron määrä, mikäli ostetut tavarat ja palvelut liittyy liiketoimintaan, jonka myynnistä on maksettava arvonlisävero.

sähkövero

Sähkön valmistevero kannetaan kahdessa kategoriassa, joissa II-luokan valmistevero on alhaisempi ja I-luokan valmistevero on korkeampi. Alempi vero kannetaan teollisessa valmistuksessa, kuten kaivostoiminnassa, käytettävästä erillismittauksesta.

kiinteistövero

Kiinteistövero on vuosittain maksettava vero, joka perustuu kiinteistön omistukseen. Pääsääntöisesti sekä maa että rakennukset ovat kiinteistöveron alaisia.

Kiinteistövero perustuu kiinteistön verotusarvoon, joka määräytyy kiinteistöverokannan mukaan. Kiinteistön verotusarvo määräytyy omaisuuden arvostamisesta verotuksessa edellisenä vuonna sovellettujen laskelmien perusteella.

Korkeimman hallinto-oikeuden äskettäin antamassa tuomiossa on tarkasteltu kiinteistöverotuksen laajuutta kaivosalueiden osalta. Korkein hallinto-oikeus katsoi päätöksessään, että kaivostoimintaan käytettävät maa-alueet sekä rikastushiekka-altaat ja sedimentaatioaltaat ovat kiinteistöveron alaisia.

Tutkimusmaksut

Malminetsintäluvan haltija on velvollinen maksamaan malminetsintäalueen maanomistajille vuosittaisen etsintämaksun.

Malminetsintämaksun vuotuinen määrä nousee vähitellen 20 eurosta 50 euroon hehtaarilta malminetsintäluvan erääntyessä.

Kaivausmaksu

Kaivosluvan haltija on velvollinen maksamaan vuosittaisen louhintamaksun kyseisen kaivosalueen maanomistajille. Käytännössä maksu tulee suoritettavaksi tilanteissa, joissa toiminnanharjoittaja ei omista omistusoikeutta kaivosalueella sijaitsevaan maa-alueeseen (eli toiminnanharjoittaja on vuokrannut tai hankkinut maankäyttöoikeuden pakkolunastuksella).

Kiinteistökohtaisen louhintamaksun suuruus on 50 euroa hehtaarilta vuodessa. Lisäksi louhintamaksussa on muuttuva osa 0,15 prosenttia vuoden aikana louhittavien ja hyödynnettävien metallimalmien sisältämien kaivosmineraalien laskennallisesta arvosta. Teollisuusmineraalien osalta muuttuvasta osasta sovitaan toiminnanharjoittajan ja maanomistajan kesken. Louhintamaksuvelvollisuus alkaa, kun kaivoslupa tulee lainvoimaiseksi.

Mikäli lupaviranomainen lykkää kaivosluvan voimassaoloa (ennen kaivostoiminnan alkamista tai jos se on keskeytetty), hehtaarikohtainen louhintamaksu kaksinkertaistuu 100 euroon hehtaarilta, kunnes kaivostoiminta alkaa tai jatkuu. Velvollisuus maksaa korotettua korvausta alkaa, kun lykkäyspäätös tulee lainvoimaiseksi.

Veroedut ja -kannustimet

Mitä veroetuja, verohelpotuksia ja -kannustimia on malminetsintä- ja kaivostoimintaa harjoittaville yksityisille osapuolille?

Sähkön valmistevero kannetaan kahdessa kategoriassa, joissa II-luokan valmistevero on alhaisempi ja I-luokan valmistevero on korkeampi. Alempi vero kannetaan teollisessa valmistuksessa, kuten kaivostoiminnassa, käytettävästä erillismittauksesta.

Tällä hetkellä malminetsintä- ja kaivostoimintaa harjoittaville yrityksille tai malminetsintä- tai kaivosyhtiöihin sijoittaville tahoille ei ole kohdennettu muita veroetuja tai -kannustimia.

Veron vakauttaminen

Säädetäänkö jossain lainsäädännössä verotuksen vakauttamisesta vai onko olemassa verovakauttamissopimuksia?

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on katsonut, että valtioilla on laaja harkintavalta kannettavien verojen tai maksujen tyypeissä, kunhan se ei ole omaisuuden menetetyksi tuomitsemista. Voimassa ei ole verovakauttamismääräyksiä tai -sopimuksia.

Kannettu kiinnostus

Onko valtio oikeutettu voitonjako-osuustuottoon tai kaivoshankkeiden maksuttomaan voitonjakoon?

Ei. Suomen lainsäädäntö ei tunnusta valtion oikeutta vaatia osakeomistusta kaivoshankkeista, eikä valtiolle myönnetä ilmaista osakekorkoa.

Varainsiirtoverot ja pääomatulot

Asetetaanko lisenssien siirtoon varainsiirtoveroja tai myyntivoittoja?

Mineraalioikeuksien luovutus ei ole varainsiirtoveron alaista, ellei kauppaa toteuteta hankkimalla luvanhaltijan osakkeita.

Osakekauppa on 1,6 prosentin varainsiirtoveron alainen ja voi johtaa myyntivoittoverotukseen osakkeiden myyjien saamasta voitosta. Jos sekä myyjä että ostaja osakekaupassa ovat ulkomaisia ​​yhtiöitä, joilla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa, osakekauppa on vapautettu varainsiirtoverosta.

Mikäli omaisuuskauppaan sisältyy omistusoikeuden siirto johonkin kiinteistöön, varainsiirtovero on 4 prosenttia kauppahintaan sisältyvän kiinteistön arvosta.

Kivennäisoikeuksien myynnin yhteydessä syntyvistä luovutusvoitoista on maksettava myyntivoittoveroa, joka on tällä hetkellä 30 prosenttia 30 000 euron myyntivoiton määrä saavuttamiseen asti ja 34 prosenttia ylijäämästä. Yritysten luovutusvoittoja verotetaan yleensä säännöllisen yhtiöveron yhteydessä. Yhtiöverokanta on tällä hetkellä 20 prosenttia.

Ero kotimaisten ja ulkomaisten puolueiden välillä

Onko kotimaisten ja ulkomaisten osapuolten maksamien tullien, rojaltien ja verojen välillä eroa?

Sellaista eroa ei ole. Yleisesti ottaen emoyhtiön kansalaisuudella ei ole merkitystä Suomen yksikön verotuksessa.

Tietyissä mineraalioikeuskaupoissa veroprosentit ja verovelvollisuus voivat vaihdella osapuolten kotipaikan mukaan. Esimerkiksi jos sekä myyjä että ostaja osakekaupassa ovat ulkomaisia ​​yhtiöitä, joilla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa, osakekauppa on vapautettu varainsiirtoverosta.

Luvanhaltijan vuosittaiset maanomistajamaksut ovat samat kaikille yrityksille riippumatta mahdollisen emoyhtiön yhtiörakenteesta tai kansallisuudesta.

.Lyhyesti: kaivostullit, rojaltit ja verot Suomessa
Source#Lyhyesti #kaivostullit #rojaltit #verot #Suomessa

Leave a Comment