Maaseudun pienituloiset kotitaloudet kantavat suuremman sha

kuva: Suurituloisilla alueilla 11 sentin hiiliveron korotus diesellitraa kohti johtaa vain 7,6 eurosentin hinnannousuun, kun taas pienituloisilla alueilla vastaava hinnankorotus on 9,1 senttiä . Kaupunkisimmilla alueilla veronkorotus johtaa 7,7 sentin hinnannousuun, kun taas maaseudulla veronkorotus siirtyy kokonaan kuluttajahintoihin.
näkymä lisää

Luotto: Jarkko Harju, Tuomas Kosonen, Marita Laukkanen, Kimmo Palanne

Journal of Environmental Economics and Management (JEEM) -lehdessä julkaistussa empiirisessä tutkimuksessa havaitaan, että polttoaineen hiiliveron korotukset vaikuttavat suhteettoman paljon pienituloisten ja maaseutualueiden asukkaisiin. Tutkimus paljastaa, että dieselin hiilidioksidiveron korotus siirtyi näillä alueilla täysimääräisesti kuluttajahintoihin, kun taas korkeatuloisilla ja kaupunkialueilla läpimeno oli pienempi.

VATT:n Taloustutkimuslaitoksen tutkijat selvittivät Suomen vuoden 2012 verouudistuksen jakaumavaikutuksia, jotka nostivat dieselin hiiliveroa 0,11 eurolla litralta (0,43 dollaria per gallona). Toisin kuin useimmat aiemmat tutkimukset, he havaitsivat, että hiilidioksidiverot siirtyvät keskimäärin vähemmän kuin täysin kuluttajahintoihin. Lisäksi he huomaavat, että keskimääräisiin vaikutuksiin keskittyminen on peittänyt merkittäviä eroja alueiden ja tuloryhmien välillä.

“Tutkimuksemme mukaan hiiliveron korotusten siirtyminen kuluttajahintoihin on huomattavasti suurempi pienituloisilla ja maaseudulla kuin korkeatuloisilla ja kaupunkialueilla”, sanoo tutkimusprofessori. Tuomas Kosonen ALV:sta. “Tämä tarkoittaa, että maaseudun pienituloiset kotitaloudet kantavat suhteettoman osuuden verotaakasta, kun taas keskimääräinen hintakehitys voi olla jopa suunniteltua heikompi.”

Keskimääräisissä siirtoprosenteissa ei oteta huomioon alueiden ja tuloryhmien välisiä eroja

Tutkijat hyödyntävät laajaa, valtakunnallisesti edustavaa aineistoa päivittäisistä asematason polttoaineiden hinnoista ja linkittävät sen kansantulorekisteritietoihin ja maaseutu-kaupunkikuvausten hallinnollisiin tietoihin. Pääsy näihin laajoihin tietokokonaisuuksiin antaa tutkijoille mahdollisuuden tutkia erittäin tarkasti paitsi dieselin hiiliveron korotusten keskimääräisiä vaikutuksia, myös ensimmäistä kertaa hintavaikutusten eroja alueiden ja tuloryhmien välillä.

Tutkimus paljastaa huomattavan heterogeenisuuden tulonjakauman ja maaseutu-kaupunki-jatkuvuuden välillä. Suurituloisilla alueilla 11 sentin hiiliveron korotus diesellitraa kohti johtaa vain 7,6 eurosentin hinnannousuun, kun taas pienituloisimpien alueiden vastaava hinnankorotus on 9,1 senttiä. Kaupunkisimmilla alueilla veronkorotus johtaa 7,7 sentin hinnannousuun, kun taas maaseudulla veronkorotus siirtyy kokonaan kuluttajahintoihin.

“Tutkimuksen perusteella pienituloisten ja maaseutualueiden asukkaat maksavat suhteettoman osuuden dieselin hiiliverosta”, tutkijat sanovat. “Polttoaineiden hiiliveron haitallisten jakautumisvaikutusten kompensoimiseksi maaseutu-kaupunki-ulottuvuus on otettava huomioon korvausjärjestelmiä suunniteltaessa.”

Keskimääräinen hintailmaantuvuus heikompi kuin aiemmin arvioitiin

Tutkimuksessa todetaan, että dieselpolttoaineen hiilidioksidiverot siirtyvät keskimäärin vähemmän kuin täysin kuluttajahintoihin. Havainto poikkeaa polttoaineen valmisteveron läpikulkua koskevasta kirjallisuudesta, josta suurin osa on täysin dokumentoitu
tai lähes täysi läpikulku.

“Se, missä määrin hiilidioksidiverot siirretään vähittäismyyntihintoihin, on keskeistä niiden toimivuudelle ilmastopolitiikan työkaluna”, sanoo johtava tutkija. Marita Laukkanen. ”Tutkimuksemme perusteella kuluttajahintojen reagointi hiiliveron korotuksiin on odotettua heikompi korkeatuloisilla ja kaupunkialueilla. Jos hintavaste on odotettua heikompi, myös kuluttajakäyttäytymisen muutokset jäävät odotettua pienemmiksi.

Ainutlaatuinen ero-erojen asetus

Suomen vuoden 2012 verouudistus nosti dieselin hiiliveroa merkittävästi (lähes 0,11 euroa litralta tai noin 0,43 dollaria gallonalta). Tutkimuksessa hyödynnetään tätä verouudistusta ja arvioidaan dieselin hiilidioksidiveron hintavaikutusta vertaamalla dieselin ja bensiinin vähittäismyyntihintoja ero-erotusasetuksessa.

Tutkijat käyttävät laajaa, valtakunnallisesti edustavaa päivittäistä asemakohtaista tietoaineistoa yksityisautoilijoiden polttoaineiden hinnoista, jotka he yhdistävät kansantulorekisterin tietoihin ja ympäristökeskuksen toimittamaan maaseutu-kaupunkikuvaukseen.

“Dieselin hiilidioksidiveron suuri korotus ja polttoaineiden hintatiedot yhdistettynä kunkin asemapaikan ominaisuuksiin mahdollistavat pientenkin erojen havaitsemisen hintareaktioissa ja arvioimme luottavaisesti verotaakkaa tulonjaon ja kaupungistumisasteiden välillä”, tutkijat toteavat.


Vastuuvapauslauseke: AAAS ja EurekAlert! eivät ole vastuussa EurekAlertille lähetettyjen tiedotteiden oikeellisuudesta! osallistuvien laitosten kautta tai minkä tahansa tiedon käyttöön EurekAlert-järjestelmän kautta.

Maaseudun pienituloiset kotitaloudet kantavat suuremman sha
Source#Maaseudun #pienituloiset #kotitaloudet #kantavat #suuremman #sha

Leave a Comment