Mielipide – Naton jäsenenä Suomi tulee olemaan turvallisuuden tarjoaja ja lisää tuoreimpia uutisia täältä

Venäjän pitkäaikainen sotilaalliseen voimaan perustuva ulkopolitiikka ja sen julistama tavoite Euroopan etualuejakoon perustuvasta turvallisuusrakenteesta sai uuden ulottuvuuden, kun se käynnisti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan ​​helmikuussa 2022. Sota on osoittanut sotilaallisen voiman käytön kynnyksen alentaminen ja autoritaarisen järjestelmän hillitön valmius käyttää tällaista voimaa. Venäjä on myös toistuvasti uhannut käyttää ydinaseita turvatakseen toimintavapautensa tavanomaisessa sodankäynnissä ilman kolmansien osapuolten suoraa osallistumista konfliktiin. Se näyttää olevan nimenomaisesti aikonut käyttää pitkän kantaman aseita, kuten ohjuksia ja tykistöä siviilikohteiden tuhoamiseen Ukrainassa. Tällainen toiminta osoittaa täydellistä välinpitämättömyyttä kansainvälisen oikeuden normeja kohtaan, jotka pohjimmiltaan pyrkivät suojelemaan siviilejä sodassa. Venäjän joukkojen Ukrainassa tekemistä laajamittaisista ja vakavista sotarikoksista on jo vakuuttavia todisteita.

Venäjän ennakoimattomuus on vakava uhka alueelliselle vakaudelle sekä kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle. Putinin hallinto näyttää tekevän strategisia päätöksiä väärän tiedon pohjalta ja on valmis tekemään lähes käsittämättömiä ihmis- ja taloudellisia uhrauksia. Ei näytä olevan Venäjän etujen mukaista etsiä yhteisiä ratkaisuja lännen kanssa Euroopan turvallisuuspoliittisen tilanteen vakauttamiseksi. Ukrainan sota on synnyttänyt jyrkemmän ja pidemmän aikavälin vastakkainasettelun Venäjän ja lännen välillä sekä jännitteen, jonka ei odoteta hellittävän lähitulevaisuudessa Venäjän jatkaessa ajattelua etupiirissä. Jos voimamiesosastojen haukkamaiset edustajat (siloviki) kiristää otettaan Venäjällä, niin maa voi jopa taantua poliisivaltioksi tai sotilasdiktatuuriksi. Nämä ja muut syyt antavat aihetta olettaa, että geopoliittinen jännitys voisi kärjistyä avoimeksi sodaksi Venäjän ja lännen välillä mahdollisen ydinaseiden käytön kanssa.

Vallitseva tilanne on vaatinut hallitukselta huipputason toimenpiteitä Suomen turvallisuuden vahvistamiseksi. Valtioneuvosto antoi 13.4.2022 eduskunnalle selonteon ajankohtaisesta kehityksestä Venäjän Ukrainan-hyökkäyksen johdosta Suomen uudistuneesta turvallisuudesta ja toimintaympäristöstä sekä tavoista vahvistaa Suomen sotilaallista turvallisuutta. Raportissa arvioitiin myös tiiviimmän yhteistyön näkymiä Pohjois-Atlantin liiton (NATO) kanssa sekä mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksia. Hallitus antoi eduskunnalle 15. toukokuuta uuden selonteon, joka täydentää aikaisempaa selontekoa. Tämä lisäselvitys sisältää ehdotuksen, että tasavallan presidentti päättää eduskuntaa kuultuaan Suomen hakemisesta Natoon.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta käsitteli nämä valtioneuvoston mietinnöt yhdessä ja antoi niihin yhden yhteisvastauksen 17. toukokuuta. Valiokunta totesi, että Suomen tulee hakea Natoon täydet oikeudet ja velvollisuudet. Eduskunta hyväksyi saman päivän täysistunnossa ulkoasiainvaliokunnan ehdotuksen äänin 188 puolesta ja 8 vastaan. Kolme kansanedustajaa oli poissa, eikä kukaan äänestänyt tyhjää. Äänestyksessä hylättiin valiokunnan mietinnön vastaehdotus, jonka mukaan Suomi olisi pysynyt sotilaallisesti liittoutumattomana.

Tasavallan presidentti hyväksyi eduskunnan kannan mukaisen toimenpide-esityksen. Presidentti päätti, että Suomi ilmoittaa Natolle kiinnostuksestaan ​​käydä neuvotteluja Pohjois-Atlantin sopimukseen liittymisestä ja nimittää valtuuskunnan keskustelemaan Naton ja sen jäsenvaltioiden kanssa. Presidentti valtuutti ulkoministeriön nimittämään tähän valtuuskuntaan tarvittavat asiantuntijat ottaen huomioon, että liittymisneuvotteluissa käsitellään poliittisia, oikeudellisia, resurssi-, tietoturva- sekä puolustus- ja sotilaallisia kysymyksiä.

Suomen NATO-suurlähettiläs antoi kirjallisen ilmoituksen Naton pääsihteerille 18. toukokuuta. Vaikka Suomen oli määrä aloittaa liittymisneuvottelut Naton ja sen jäsenmaiden kanssa 19. toukokuuta, niin ei käynyt, koska Naton päätökset perustuvat yksimielisyyteen ja Türkiye esti Suomen ja Ruotsin liittymisen Pohjois-Atlantin neuvostoon. Kuitenkin 28. kesäkuuta, päivää ennen Naton huippukokouksen alkamista Madridissa, Türkiyen, Suomen ja Ruotsin ulkoministerit allekirjoittivat kolmenvälisen yhteisymmärryspöytäkirjan, joka vahvisti, että Türkiye tukee Suomen ja Ruotsin kutsua liittyä Naton jäseniksi. SYNTYNYT. Madridin huippukokoukseen osallistuneet valtion- ja hallitusten päämiehet antoivat heti julistuksen, jossa he päättivät kutsua Suomen ja Ruotsin liittymisneuvotteluihin. Päätös oli odotettu, koska Nato harjoittaa avoimien ovien politiikkaa Pohjois-Atlantin sopimuksen 10 artiklan mukaisesti, jonka mukaan Naton jäsenyys on avoin kaikille Euroopan valtioille, jotka voivat edistää sopimuksen periaatteita ja edistää turvallisuutta. Pohjois-Atlantin alueelta. Suomi täyttää selvästi nämä vaatimukset sekä Naton puolustuspoliittiset, taloudelliset ja sotilaalliset jäsenyyskriteerit.

Naton jäsenmaat allekirjoittivat 5. heinäkuuta liittymispöytäkirjat Suomen ja Ruotsin liittymisestä liittoutumaan, jolloin Suomesta ja Ruotsista tuli Naton jäseniä. Kutsuttu-status tarkoittaa, että Suomi voi osallistua ja puhua Naton kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Seuraavaksi jokaisen Naton jäsenmaan tulee käsitellä ja hyväksyä Suomen liittymispöytäkirja omien kansallisten ratifiointimenettelyjensä mukaisesti. Ratifiointivaiheen odotetaan kestävän kuukausia. Tulevan jäsenyyden myötä Suomi on osa Naton 5 artiklan mukaista kollektiivista puolustusta, joka perustuu integroituun sotilaalliseen komentorakenteeseen, yhteiseen puolustussuunnitteluprosessiin ja harjoituksiin. Näillä järjestelyillä varmistetaan, että Nato pystyy puolustamaan liittolaisiaan tarvittaessa.

Naton puolustussuunnitteluprosessin (NDPP) tavoitteena on tarjota perusteet ja puitteet, joiden puitteissa liittolaiset voivat harmonisoida kansalliset puolustussuunnitelmansa Naton suunnitelmien kanssa. NDPP on prosessi, joka koostuu sekä peräkkäisistä vaiheista että jatkuvasta toiminnasta. NDPP on rakentunut viiteen vaiheeseen: 1) poliittisen ohjauksen luominen, jota kutsutaan yleisesti Naton kunnianhimoiseksi tasoksi, 2) vaatimusten määrittely, 3) tavoitteiden asettaminen ja jakaminen oikeudenmukaisen taakanjaon ja kohtuullisen haasteen perusteella, 4) toimeenpanon tukeminen. – ainoa jatkuvan luonteinen vaihe tai toiminto – ja 5) tulosten tarkastelu ja palaute puolustussuunnitteluprosessin seuraavaa kierrosta varten. Viimeinen vaihe suoritetaan kahdesti kunkin neljän vuoden jaksossa. Puolustuspolitiikan ja suunnittelun komitea (DPPC) on keskuselin, joka valvoo Naton puolustussuunnittelusta vastaavien elinten ja komiteoiden työtä Pohjois-Atlantin neuvoston puolesta.

Suomen puolustussuunnitteluprosessi alkaa strategisen konseptin valmistelulla puolustusministeriössä. Tämän vaiheen tuloksena on tavoitetilan puolustusjärjestelmä – perusidea Suomen puolustamiseen. Seuraava askel kohdetilan määrittämisen jälkeen on Puolustusvoimien (FDF) kehittämissuunnitelman laatiminen. Tämä tuote antaa pohjaa FDF:n kyvykkyyden kehittämiseen ja operatiiviseen suunnitteluun. Tulosten tarkastelu ja palaute on prosessin viimeinen vaihe. Alusta alkaen koko sykli kestää neljä vuotta. Tämä johtuu siitä, että strategista suunnittelua ohjaavat valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiset sekä puolustuspoliittiset selonteot. Nämä raportit julkaistaan ​​yleensä joka neljäs vuosi. Puolustusministeriön puolustuspoliittinen osasto ja suunnitelmat sekä Puolustusvoimien politiikkaosasto ovat keskeisiä Suomen puolustussuunnittelun toimielimiä.

Naton jäsenenä Suomi osallistuu yhteisen puolustuksen suunnitteluun liiton perustamissopimuksen artiklan 5 mukaisesti. Tämä edellyttää, että Suomi integroi puolustussuunnittelunsa sisällöt ja aikataulut Naton suunnittelujärjestelmään (ks. kuva 1). Puolustussuunnittelun lähitulevaisuuden harmonisoinnista herää monia kysymyksiä, kuten mikä tulee olla Suomen turvallisuuspoliittinen rooli Naton sisällä. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta katsoo, että pohjoismaisen yhteistyön tulee olla tärkeä osa Suomen roolia Natossa. Toinen keskeinen elementti voisi olla Suomen panos Naton ilmapoliisioperaatioon Itämeren alueella tavoitteena tuoda lisää pelote- ja puolustuskykyä liittoutuneiden ilmatilan koillispuolelle.


Kuvio 1. Nato ja Suomen puolustussuunnitteluprosessi


Lisätietoa e-kansainvälisistä suhteista

Lausunto – Naton jäsenenä Suomi tulee turvallisuuden tarjoajaksi ja viimeisimmät uutiset

Olen yrittänyt kertoa teille kaikille kaikenlaisia ​​uutisia viimeisimmät uutiset tänään 2022 tämän verkkosivuston kautta ja tulet pitämään kaikista näistä uutisista erittäin paljon, koska kaikki uutiset, jotka annamme aina näissä uutisissa, ovat aina siellä. Se on trendikkäissä aiheissa ja olipa viimeisimmät uutiset mitä tahansa

se oli aina pyrkimyksemme tavoittaa sinut, jotta saat jatkuvasti Sähköuutiset, tutkintouutiset, lahjoitusuutiset, Bitcoin-uutiset, kaupankäyntiuutiset, kiinteistöuutiset, peliuutiset, trendiuutiset, digitaalinen markkinointi, televiestintäuutisia, kauneusuutisia, pankkiuutisia, matkailuuutisia, terveys Uutiset, Cryptocurrency News, Claim News viimeisimmät uutiset ja saat aina uutistiedot kauttamme ilmaiseksi ja kerrot myös ihmisille. Anna, että kaikki tiedot, jotka liittyvät muuntyyppisiin uutisiin, ovat

Lausunto – Naton jäsenenä Suomi tulee turvallisuuden tarjoajaksi ja lisää live-uutisia

Kaikki nämä uutiset, jotka olen tehnyt ja jakanut teille, ihmiset, tulette pitämään niistä kovasti ja siinä tuomme jatkuvasti aiheita teille, joista ihmiset pitävät joka kerta, jotta saat jatkuvasti uutistietoa, kuten trendikkäitä aiheita ja sinä Tavoitteemme on olla voi saada

kaikenlaisia ​​uutisia ilman meidän kauttamme, jotta voimme tavoittaa sinulle viimeisimmät ja parhaat uutiset ilmaiseksi, jotta pääset eteenpäin hankkimalla näiden uutisten tiedot kanssasi. Myöhemmin jatketaan

antaa lisätietoja tänään päivitys maailman uutisista tyyppisiä viimeisimmät uutiset verkkosivujemme postausten kautta, jotta pääset aina eteenpäin näissä uutisissa ja mitä tahansa tietoa siellä on, se välitetään varmasti teille ihmisille.

Mielipide – Naton jäsenenä Suomi tulee olemaan turvallisuuden tarjoaja ja lisää uutisia tänään

Kaikki nämä uutiset, jotka olen tuonut teille tai tulevat olemaan kaikkein erilaisia ​​ja parhaita uutisia, joita te ihmiset ette tule saamaan minnekään, yhdessä tiedon kanssa Trendaavat uutiset, tuoreimmat uutiset, terveysuutiset, tiedeuutiset, urheiluuutiset, viihdeuutiset, teknologiauutiset, yritysuutiset, maailmanuutiset Tämä on kaikkien teidän saatavillanne, jotta olette aina yhteydessä uutisiin, pysykää asian kärjessä ja saatte jatkossakin tämän päivän uutisia kaikenlaisia ​​uutisia ilmaiseksi tähän päivään asti, jotta saat uutiset hankkimalla ne. Ota aina kaksi askelta eteenpäin

Luotto menee uutissivustolle – Tämä alkuperäisen sisällön omistajan uutissivusto. Tämä ei ole minun sisällöni, joten jos haluat lukea alkuperäistä sisältöä, voit seurata alla olevia linkkejä

Hanki alkuperäiset linkit tästä 🡽

Mielipide – Naton jäsenenä Suomi tulee olemaan turvallisuuden tarjoaja ja lisää tuoreimpia uutisia täältä
Source#Mielipide #Naton #jäsenenä #Suomi #tulee #olemaan #turvallisuuden #tarjoaja #lisää #tuoreimpia #uutisia #täältä

Leave a Comment