Pimeä työ voi Suomessa olla 1,4 miljardia euroa vuodessa

uusimmat raportit tehdä johtopäätös, että laittomasta, pimeästä työstä johtuen muodostuu joka vuosi merkittävä verovaje. Kuilun suuruus vaihtelee 300-480 miljoonan euron välillä, mikä edustaa vero- ja sosiaalivakuutustuloja, joita Suomen valtio ei saa. Selvitysten tulokset osoittavat, että Suomen nykyinen harmaan talouden torjuntastrategia ja siihen liittyvä viranomaisten välistä yhteistyötä ohjaava toimintasuunnitelma on säilytettävä. Pimeää työtä ja siitä aiheutuvia verotulojen menetyksiä tarkasteltiin ensimmäistä kertaa Suomessa.

Pimeän työn kokonaismäärä Suomessa on vähintään 900 miljoonaa, mutta voi nousta jopa 1,4 miljardiin euroon vuosittain. Nämä ovat joitain Harmaan talouden tietoyksikön tekemien raporttien päätelmiä.

– Pimeä työ aiheuttaa suuria tappioita sekä veronalaisena että perimättä jäävien sosiaalivakuutusmaksujen muodossa. Jos ongelmaa tarkastellaan kansainvälisellä tasolla, Suomessa menee kuitenkin melko hyvin. Mutta pimeä työ on merkittävä ongelma myös maassamme, ja meidän on jatkettava taistelua sitä vastaan. Olen erittäin tyytyväinen, että meillä on käytettävissämme tarkempaa tietoa, jotta viranomaiset voivat tehostaa täytäntöönpanotyötä oikeilla alueilla”, sanoo Janne MartinenHarmaan talouden tietoyksikön johtaja.

Raportit sisältävät arvioita pimeästä työstä palkansaajien, pienyritysten ja yrittäjien tilastoissa. Pimeän työn kokonaismäärästä yrittäjien osuus näyttää olevan lähes kolme neljäsosaa. Loput neljännes liittyy palkansaajiin.

Aiemmin pimeää työtä tutkittiin lähes kokonaan erilaisten haastattelujen tai kyselyiden perusteella. Tällä kertaa Verohallinnon Harmaan talouden tietoyksikkö hyödynsi verotustietoja, verotarkastusraportteja ja muuta materiaalia sekä Tilastokeskuksen kansallisia tilastoja. Toisin sanoen tutkimusmenetelmä oli useiden eri lähestymistapojen yhdistelmä.

Pimeä työ on pienituloisten alojen ongelma, jotka vaativat paljon työvoimaa

Yritykset maksavat laittomia, ilmoittamattomia palkkoja yhteensä arviolta 240–400 miljoonaa euroa vuodessa. Viranomaisille ilmoittamatta jääneet työt ja palkat aiheuttavat Suomen valtiolle vuosittain 130–210 miljoonan euron tappiot. Tämä menetys on osittain verovaje, osittain aukko, joka koostuu menetetyistä sosiaalivakuutusmaksuista.

Kaikista yritysten työntekijöille maksamista palkanmaksuista alle yksi prosentti kuuluu laittomien, pimeiden palkkojen luokkaan.

Tyypillisesti työntekijöille pimeää palkkaa maksava työpaikka on rakennusalan, ravintola- tai kuljetusalan yritys tai se voi olla varastoyritys tai vähittäiskauppias.

Nämä liiketoiminta-alat vaativat paljon työvoimaa tavaroidensa tai palveluidensa tuottamiseksi; Palkkataso on suhteellisen alhainen ja käteisellä maksaminen on tavallista.

”Verohallinto seuraa jatkuvasti työvoimavaltaisia ​​toimialoja, kuten rakentamista. Meillä on äskettäin ollut täytäntöönpanokampanja taksipalvelualan kanssa. Seuraava kampanjamme koskee ravintoloita. Käyttämämme verovalvonta voi kuitenkin havaita laiminlyönnit lähes kaikilla toimialoilla”, sanoo Tarja Valsiapulaisjohtaja Verohallinnon harmaan talouden torjunnasta vastaavassa yksikössä.

Ilmoittamaton yritystulo tarkoittaa useiden satojen miljoonien eurojen verovajetta

Yksi viimeaikaisten raporttien päätelmistä oli, että osakeyhtiöiden osakkeenomistajat maksavat itselleen laittomasti noin 430-590 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä seuraa noin 110-150 miljoonan euron vuotuinen verovaje.

Noin 10 prosenttia osakkeenomistajien saamista summista on erilaisia ​​pimeän, laittoman työn muotoja.

Pimeitä maksuja osakkeenomistajille tapahtuu yleensä aloilla, joilla on yleistä, että myös työntekijöille maksetaan pimeää palkkaa.

“Jos yritys maksaa työntekijöilleen pimeää palkkaa, on todennäköistä, että yhtiöllä on osakkeenomistaja, joka saa myös pimeää rahaa”, Janne Marttinen huomauttaa.

Koska elinkeinonharjoittajat eivät maksa itselleen palkkaa, pimeä työ tapahtuu heidän keskuudessaan tyypillisesti tuloveroilmoituksen jättämisenä, jossa verotettava voitto on liian pieni.

Selvityksen mukaan yrittäjien laiton tai pimeä työ on 220 tai jopa 400 miljoonaa euroa vuodessa, mikä tarkoittaa karkeasti arvioitua 70–120 miljoonan euron verovajetta. Arvio osoittaa, että 10 prosentin osuus yrittäjien todellisesta taloudellisesta tuloksesta jää pimeän työn verhon alle.

Harmaan talouden torjuntastrategiaa ja toimintasuunnitelmaa on jatkettava

Suomi on perustanut tehokkaan hallinnonalojen välisen yhteistyöverkoston, joka hallitsee pimeää työtä ja harmaan taloutta. Vuodesta 1996 lähtien on ollut kansallinen strategia yhdistettynä asianmukaiseen toimintasuunnitelmaan, jonka tarkoituksena on tehostaa ja ohjata yhteistyötä.

”Äskettäin julkaistujen raporttien perusteella on selvää, että Suomen on jatkettava käynnissä olevaa pitkän aikavälin valvontatoimintaa. On välttämätöntä, että maamme ylläpitää samanlaista strategiaa ja toimintasuunnitelmaa jatkossakin. Tällä varmistetaan, että pystymme toimimaan yhdessä, keskittämällä yhteisiä ponnistelujamme yli hallinnonalojen, torjuaksemme pimeää työtä ja muuta laiminlyöntiä, Tarja Valsi sanoo.

HT

Lähde: Verohallinto

.Pimeä työ voi Suomessa olla 1,4 miljardia euroa vuodessa
Source#Pimeä #työ #voi #Suomessa #olla #miljardia #euroa #vuodessa

Leave a Comment