Puurakentamisen edistämisestä huolimatta w

kuva: Jaakko Jussila
näkymä lisää

Luotto: Riikka Kalmi, Vaasan yliopisto

Puun käyttö edistää kestävää kehitystä rakentamisessa. Sen kustannuksia pidetään kuitenkin korkeina ja sen laatuun liittyy ennakkoluuloja, mikä vaikeuttaa teollisen puurakentamisen yleistymistä Suomessa. Mukaan Jaakko JussilaVaasan yliopiston uudessa väitöskirjassa puurakentamisen tulisi olla asiakaslähtöisempaa pelkän teknologian ja kustannustehokkuuden sijaan.

”Asuntoja ei tule tuottaa urakoitsijoiden, sijoittajien tai virkamiesten tarpeisiin, vaan asukkaiden tarpeisiin. Alan tulee pitää asiakas mielessä tuoteominaisuuksia ja rakennusprosesseja kehitettäessä, sanoo Jussila, joka väittelee Vaasan yliopistossa perjantaina 18. marraskuuta.

Puurakentaminen pienentäisi hiilijalanjälkeä

Puurakentaminen on kehittynyt ja saanut siihen liittyvää kiinnostusta viime vuosina. Tätä on tukenut myös yhteiskunnallinen paine vähähiilisen rakentamisen kehittämiseksi.

”Puun käyttö on tunnustettu yhdeksi tärkeimmistä tavoista pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä, sillä puu on uusiutuva raaka-aine, joka sitoo hiiltä vuosikymmeniä ja on helposti kierrätettävää. Tiedämme kuitenkin tutkimuksesta ja käytännössä, että puurakentamisen laajamittaisen rakentamisen käyttöönotto on Suomessa ollut hidasta huolimatta puurakentamisen tunnetuista eduista ja sitä edistävistä toimenpiteistä”, Jussila sanoo.

Jussilan tuore väitöskirja käsittelee puurakentamisen omaksumista osana rakentamisen kestävän kehityksen muutosta. Väitöskirjassa käsitellään erilaisia ​​puurakentamista edistäviä ja estäviä tekijöitä suomalaisten kuntien päättäjien ja erityisesti institutionaalisten tekijöiden näkökulmasta.

“Kunnilla on merkittävä rooli puurakentamisen edistämisessä paitsi julkisen rakentamisen esimerkkinä myös maankäytön suunnittelumonopolin vuoksi.”

Jussila on tehnyt laajan kirjallisuuskatsauksen väitöskirjassaan. Lisäksi hän on haastatellut kuntien päättäjiä heidän näkemyksistään kestävästä rakentamisesta ja tunnistetuista puurakentamista haittaavista ja edistävistä tekijöistä.

Plussat: hyvät tuotteen ominaisuudet – haitat: korkeat kustannukset

Positiiviset tuoteominaisuudet ja tuoteinnovaatiot, kuten rakentamisen tehostaminen esivalmistuksen avulla, edistävät teollista puurakentamista. Toisaalta korkeammat kustannukset, laatuun liittyvät ennakkoluulot, kokemuksen puute ja vakiintuneet tuotantotavat ovat esimerkkejä puurakentamista haittaavista tekijöistä. Lisäksi tutkimuksessa haastatellut kunnalliset päättäjät totesivat teollisen puurakentamisen kehitystä estäväksi tekijäksi rajallisen tarjonnan sekä epäsuotuisan sääntelyn.

Maankäytön suunnittelu ja maankäyttö ovat tärkeitä puurakentamisen edistämisessä

Tutkimustulokset osoittavat, että suurimmassa osassa kuntia on ollut tavoitteita ja käytäntöjä kestävän rakentamisen edistämiseksi. Yleisimmin tämä tarkoitti energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuteen pyrkimistä, elinkaarilähtöistä ajattelua ja uusiutuvan energian käytön edistämistä. Näiden ohella puurakentaminen katsottiin osaksi kestävää rakentamista. Monet kunnat ovat vakuuttuneita siitä, että olemassa olevat säännökset ja määräykset ovat riittäviä edistämään kestävää rakentamista, mikä puolestaan ​​korostaa institutionaalisten tekijöiden, erityisesti sääntelyn, merkitystä.

Monet kunnat keksivät tapoja edistää puurakentamista. Yleisimpiä olivat maankäytön suunnittelu ja kaavoitus, paikallisten yritysten tukeminen, omakotitalojen rakentaminen ja ympäristötavoitteiden asettaminen uusille asuinalueille. Näin ollen kunnilla on käytössään useita keinoja edistää kestävää rakentamista ja puurakentamista.

Liiallinen sääntely ei saa muodostua esteeksi

Ilmastokriisi ja kestävän kehityksen muutos aiheuttavat muutostarpeen lähes jokaisessa organisaatiossa – rakennusala ei ole immuuni tälle muutospaineelle. Muutokseen sopeutuminen vaatii riskinottoa ja investointeja, mutta se luo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parhaimmillaan tehostaa yrityksiä.

”Viime vuosina julkiselle rakentamiselle on asetettu odotuksia puun käytöstä, mutta on tärkeää huomata, että puurakentamisen edistäminen ei ole vain kuntien vastuulla. Puutuotteiden kilpailukyky ja kasvava puurakentamisen kulutuskysyntä ovat keskeisiä tekijöitä liike-asuntotuotannon kasvussa. Liiallinen sääntely ei saa olla esteenä, Jussila sanoo.

Tuottajalähtöisestä näkökulmasta on tullut entistä tärkeämpi

Puukerrostalojen rakentamisen tutkimus on toistaiseksi keskittynyt pitkälti asuntotuottajien, erityisesti rakennusliikkeiden, elementtivalmistajien ja suunnittelijoiden näkökulmiin sekä puukerrostalojen rakentamisen etuihin ja haitoihin. Sen sijaan rajallinen tutkimus on keskittynyt asuntokauppoihin ja asumiskokemukseen. Lisäksi vain muutamassa tutkimuksessa on tarkasteltu instituutioiden tai kuntien päättäjien roolia puukerrostalojen rakentamisessa, vaikka niiden merkitys onkin tunnustettu. Jussilan väitöskirja täydentää osaltaan näitä tutkimusaukkoja.

Väitöskirja

Jussila, Jaakko (2022) Muutos kohti kestävää kehitystä rakennusmarkkinoilla: Puurakentamisen käyttöönotto Suomessa. Acta Wasaensia 494. Väitöskirja. Vaasanyliopisto / Vaasan yliopisto.
julkaisu pdf

Julkinen puolustus

Diplomi-insinöörin julkinen koe. Jaakko Jussilan väitöskirja ”Transformaatio kohti kestävää kehitystä rakennusmarkkinoilla: puurakentamisen omaksuminen Suomessa” pidetään perjantaina 18. marraskuuta klo 12 Vaasan yliopiston auditoriossa Wolff. Tapahtumaan on mahdollista osallistua myös verkossa (Zoom, salasana: 926950)

opettaja Pauliina Ulkuniemi Vastaväittäjänä ja professorina toimii Oulun yliopisto Hannu Makkonen kustoksena.


Vastuuvapauslauseke: AAAS ja EurekAlert! eivät ole vastuussa EurekAlertille lähetettyjen tiedotteiden oikeellisuudesta! osallistuvien laitosten kautta tai minkä tahansa tiedon käyttöön EurekAlert-järjestelmän kautta.

Puurakentamisen edistämisestä huolimatta w
Source#Puurakentamisen #edistämisestä #huolimatta

Leave a Comment