Snapshot: kilpailun noudattamisohjelman toteuttaminen Suomessa

Vaatimustenmukaisuusohjelmat

Sitoutuminen kilpailusääntöjen noudattamiseen

Miten yritys osoittaa sitoutumisensa kilpailusääntöjen noudattamiseen?

Kilpailusääntöjen noudattaminen ja siihen sitoutuminen osoittavat yleensä:

  • kilpailun noudattamista koskevien käsikirjojen olemassaolo ja käyttö;
  • koulutusohjelmat ja työpajat (mukaan lukien pakolliset vuosittaiset kertauskurssit ja koulutus uusille työntekijöille); ja
  • mukaan lukien yritysten noudattamista koskevat periaatteet työ- ja johtajia koskevissa sopimuksissa mahdollisen kilpailunvastaisen toiminnan sanktioimiseksi.

On äärimmäisen tärkeää, että yritykset varmistavat johtajiensa, yritysjohtajiensa ja työntekijöidensä vaatimustenmukaisuuden.

Lisäksi yrityksiä kehotetaan perustamaan ilmiantojärjestelmiä, joiden kautta työntekijät voivat ilmoittaa johdolle kilpailulainsäädännön väärinkäytöksistä. Ilmoitusjärjestelmien perustaminen on pakollista unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin (EU) 2019/1937 täytäntöönpanon jälkeen. Kansallinen lainsäädäntöesitys (hallituksen lakiesitys) on tarkoitus julkaista kevään 2022 aikana.

Yritykset voivat myös palkata sisäisiä kilpailuneuvoja ja käyttää kansallista tai kansainvälistä ulkopuolisten kilpailuneuvojien verkostoa. Nämä asiantuntijat voivat osallistua kilpailevien yritysten perustamien yhteisyritysten hallitusten kokouksiin varmistaakseen, että arkaluonteisten tietojen vaihtoa koskevia sääntöjä noudatetaan.

riskin tunnistaminen

Mitkä ovat vaatimustenmukaisuusohjelman pääpiirteet riskien tunnistamisessa?

Koko henkilöstön – erityisesti myyntiin tai vertikaalisten sopimusten tai horisontaalisia elementtejä sisältävien sopimusten tekemiseen osallistuvan – tulee tunnistaa mahdolliset riskit ja kuulla omaa tai ulkopuolista kilpailuneuvojaa ennen kuin ryhtyy toimiin suorien tai mahdollisten kilpailijoiden kanssa.

Kilpailun noudattamista koskevissa käsikirjoissa tulee yksilöidä, millaiset keskustelut, tapaamiset, kirjeenvaihto ja kaupat kilpailijoiden tai mahdollisten kilpailijoiden kanssa sisältävät vakavia riskejä.

Kirjeenvaihto sidosryhmien kanssa käyttäen kilpailusääntöjen mukaista sanamuotoa on avain noudattamiseen. Kartellikäyttäytymiseen (eli hintojen vahvistamiseen, markkinoiden jakamiseen, tarjouskilpailuihin tai myyntikiintiöihin), kauppajärjestöihin liittyvien riskien tunnistaminen ja arkaluonteisista tiedoista keskusteleminen on äärimmäisen tärkeää. Tyypillisesti riskien tunnistaminen koskee myös työntekijän toimintaa ja käyttäytymistä työntekijän roolin ulkopuolella.

Riskin arviointi

Mitkä ovat riskinarvioinnin noudattamisohjelman tärkeimmät piirteet?

Riskinarviointia koskevan vaatimustenmukaisuusohjelman keskeisiä piirteitä ovat laajuus ja korkean tason arviointi sekä yksityiskohtainen riskinarviointi.

Scopingin ja korkean tason arvioinnin tarkoituksena on luoda pohja, jonka avulla määritellään organisaation fokus kohti riskien ehkäisy- ja hallintatoimenpiteiden aiheita. Tämän tavoitteen mukaisesti tämä arviointi olisi tehtävä laajalti, ennen kuin harkitaan toteutettujen vastatoimien vaikutuksia. Arviointitulosten tuloksista näkyy nykyinen tilanne ja muutokset aikaisempiin arviointeihin. Arviointia koskevat huomautukset ja niihin liittyvät suositukset tulee toimittaa yrityksen talousjohtajalle tai johtokunnalle harkittavaksi ja päätöksen tekemistä varten. Ellei toisin päätetä, korkean prioriteetin kilpailun noudattamista koskevista aiheista tulisi tehdä korkean tason ja yksityiskohtaiset riskiarvioinnit.

Riskinhallintatoimenpiteitä

Mitkä ovat riskinhallintaohjelman tärkeimmät ominaisuudet?

Sääntöjenmukaisuusohjelman keskeinen piirre on, että sen tulee tunnistaa kilpailuriskit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja rohkaista työntekijöitä ja virkamiehiä käyttämään ilmiantojärjestelmiä ja kysymään lisäneuvoja, jos he havaitsevat mahdolliset noudattamisriskit. Yrityksen johdon tulee keskustella mahdollisista kilpailuriskeistä välittömästi sen jälkeen, kun ne on tunnistettu ulkopuolisen tai sisäisen asianajajan kanssa, ja annettava menettelyllisiä (sisäisiä) ohjeita työntekijöille ja toimihenkilöille vaatimustenmukaisuuden tarkistuslistojen muodossa (esim. ohjeet ja kiellot -kaaviot). tärkeimmät tunnistetut riskit ja menettelyt, joihin ne voivat nopeasti viitata. Mukana tulee olla tarkistuslistan versiohistoria ja validointitiedot sen oikean käytön varmistamiseksi.

Vaatimustenmukaisuusohjelman tarkistus

Mitkä ovat liiketoimintakäytäntöjen seurannan ja tarkastelun noudattamisohjelman tärkeimmät piirteet?

Liiketoimintakäytäntöjen tarkistamista koskevan vaatimustenmukaisuusohjelman tärkeimmät ominaisuudet ovat, että sen tulee sisältää ohjeet seuraavista asioista:

  • käskyt ja kiellot;
  • vähittäismyyntihinnat;
  • kuinka käyttäytyä markkinoilla hallitsevana toimijana;
  • yhteydenpito ja tiedonvaihto kilpailijoiden kanssa; ja
  • toimintaan ammattiyhdistyksissä ja raitioita.

Compliance-ohjelmat ovat yrityskohtaisia ​​ja riippuvat yrityksen toimialasta, asemasta, markkina-asemasta ja kilpailijoiden markkina-asemista. Useimmilla yrityksillä on kilpailusääntöjen noudattamista koskevat käsikirjat, mutta ohjeiden käyttöönotto ja toimeenpano voi olla haastavaa varsinkin pienemmille, vain Suomessa toimiville yrityksille. Kansainvälisten konsernien suomalaiset tytäryhtiöt noudattavat pääsääntöisesti konsernin ohjelmia.

.Snapshot: kilpailun noudattamisohjelman toteuttaminen Suomessa
Source#Snapshot #kilpailun #noudattamisohjelman #toteuttaminen #Suomessa

Leave a Comment