Spotlight: fuusiokatsaus Suomessa

Kaikki kysymykset

Yhdistä arvostelu

Yrityskeskittymien valvontaa koskevia säännöksiä tarkistettiin vuoden 2011 kilpailulain uudistuksessa tarkoituksena saattaa ne EU-sääntöjen mukaisiksi. Merkittävintä on, että vanhojen sääntöjen mukaan sovellettu määräävän aseman testi korvattiin tehokkaan kilpailun merkittävällä esteellä, joka otettiin käyttöön, jotta KKV voisi siirtää tarkastelunsa painopistettä enemmän keskittymien kilpailuvaikutuksiin. Vuonna 2015 aloitettiin uusi muutosprosessi, jonka seurauksena fuusiovalvonnan määräaikojen laskenta muuttui ja sulautumisvalvonnan aikataulut lasketaan nyt työpäivinä kuukausien sijaan. Muutokset astuvat voimaan 17.6.2019.

Yrityskeskittymän valvontasäännösten mukaan keskittymästä on ilmoitettava KKV:lle, jos osapuolten yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa; ja kummankin vähintään kahden osapuolen Suomesta kertynyt yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 20 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon laskemista koskevat säännöt vastaavat suurelta osin EU:n sulautuma-asetuksen säännöksiä.

Kun keskittymä on ilmoitettu KKV:lle, sillä on 23 työpäivää aikaa tutkia ja joko hyväksyä keskittymä (mahdollisesti ehdoineen) tai käynnistää vaiheen II tutkinta. Jos vaiheen II tutkinta aloitetaan, KKV:lla on 69 työpäivää lisäaikaa (markkinaoikeus voi pidentää määräaikaa enintään 46 työpäivällä) hyväksyä keskittymä ehdoin tai ehdoitta tai pyytää markkinaoikeutta kieltämään se. . Jos KKV vaatii kieltoa, markkinaoikeuden on kolmen kuukauden kuluessa päätettävä joko hyväksyä keskittymä ehdoin tai ehdoitta tai kieltää se.

Suurin osa ilmoitetuista keskittymistä hyväksytään vaiheessa I. Vuonna 2021 KKV teki 34 sulautumispäätöstä ja kahdessa tapauksessa aloitettiin vaiheen II tutkinta.

i Merkittävät tapaukset Ehdollinen FCCA-hyväksyntä Altia Oyj / Arcus ASA -fuusioon

FCCA hyväksyi ehdollisesti pohjoismaisilla väkevien alkoholijuomien ja viinien valmistuksen, maahantuonnin ja jakelun markkinoilla toimivien alkoholijuomayhtiöiden Altian ja Arcusin sulautumisen. Kaupan osapuolilla oli päällekkäistä toimintaa useissa alkoholijuomakategorioissa ja KKV havaitsi merkittäviä haitallisia kilpailuvaikutuksia akvaviitin ja marjaliköörien myynnissä valtakunnalliselle vähittäiskaupan monopolille Alkolle sekä akvaviitin myynnissä HoReCa-asiakkaille, koska markkinat olisivat olleet erittäin keskittyneet sulautumisen jälkeen.

Osapuolet poistivat kilpailuongelmat ehdottamalla KKV:lle sitoumuksia, joiden mukaan Altia sitoutui myymään tietyn akvaviittimerkin ja Arcus irtisanomaan tietyn liköörimerkin jakelusopimuksen. Sitoutumista aquavit-brändin myyntiin vahvistettiin etukäteisostajavaatimuksella – ensimmäistä kertaa suomalaisen fuusiovalvonnan historiassa edellytettiin ennakkoostajavarausta.

Ehdollinen FCCA:n hyväksyntä Fidelix Holding Oy:n ostamiselle Assemblin AB:lle (Triton)

FCCA hyväksyi ehdollisesti Fidelix Holding Oy:n hankinnan Assemblin AB:lle heinäkuussa 2021. Assemblin on sähkö-, lämmitys-, sanitaatio-, ilmanvaihto- ja automaatiotöihin liittyviä asiantuntijapalveluita tarjoava asennus- ja palveluoperaattori Pohjoismaissa, kun taas Fidelix tarjoaa niihin liittyviä järjestelmiä ja palveluita. rakennusautomaatio- ja talotekniikan kunnossapitopalveluihin Suomessa ja Ruotsissa. KKV totesi pitkien perusteellisten selvitysten jälkeen, että yrityskauppa, jos se hyväksyttäisiin ehdoitta, estäisi merkittävästi tehokasta kilpailua rakennusautomaation kilpailutuksessa tietyillä alueilla, koska osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus olisi huomattavan suuri.

Assemblin ehdotti korjaustoimenpiteitä, jotka vastasivat riittävästi FCCA:n esittämiin kilpailuongelmiin. Nämä koostuivat yhtiön sitoumuksesta luopua tietyistä toiminnoista sekä sitoutumisesta huolehtimaan parhaansa mukaan siitä, että myytyjen toimintojen ostaja voisi sopia myös tietystä järjestelmäkumppanisopimuksesta. Tätä tarkoitusta varten Assemblin sitoutui myös myymään ostajalle tietyt asiaan liittyvät ja tarpeelliset omaisuuserät. Myös tässä tapauksessa korjaustoimenpiteisiin sisältyi ennakkoostajan vaatimus hyväksymisen ehtona.

Ehdollinen FCCA:n hyväksyntä Heinon Tukku Oy:n hankinnalle Valio Oy:lle

KKV hyväksyi kesäkuussa 2021 ehdoin yrityskaupan, jossa Valio Oy osti Heinon Tukku Oy:n, jotka molemmat toimivat pääasiassa elintarvikemarkkinoiden jakeluketjujen eri tasoilla. Valio on pääasiassa maitotuotteita jalostava ja markkinoiva yritys, joka palvelee myös ravitsemis- ja teollisuusasiakkaita. Heinon Tukku puolestaan ​​on päivittäistavaroiden tukkukauppa, jonka pääasiakkaita ovat ravitsemisasiakkaat. Huolimatta yritysten päällekkäisyydestä julkisen sektorin ruokapalveluhankinnoissa sekä meijeri-, teollisuustuote- ja pakastemarkkinoilla, Kilpailuvirasto ei havainnut kilpailuongelmia näillä markkinoilla.

Viranomainen totesi kuitenkin, että Valio olisi vaarassa saada Heinon Tukun kautta tietoa kilpailevien valmistajien tukkuhinnoista ja muista sopimussuhteissa käytetyistä ehdoista. Näihin huolenaiheisiin vastaamiseksi Valio sitoutui seuraavan 10 vuoden ajan olemaan paljastamatta kilpailijoistaan ​​saamiaan luottamuksellisia tietoja organisaatiolleen tavalla, joka vaikuttaa kilpailuun haitallisesti.

ii Trendit, kehitys ja strategiat

Kilpailuvirasto on itse todennut tarpeen tutkia Suomen yrityskeskittymien valvontasäännösten uudistamista ja arvioida, ovatko nykyiset liikevaihtorajat edelleen tarkoituksenmukaisia.25 Tästä syystä KKV julkaisi kesäkuussa 2021 selvityksen, jossa se ehdottaa sulautumisten ilmoitusvelvollisuuden laajentamista. Selvityksessä KKV ehdottaa, että nykyisiä sulautumisvalvontakynnyksiä alennetaan ja että viranomaiselle annetaan oikeus vaatia ilmoitusta myös silloin, kun kynnysarvot eivät täyttyisi. Selonteon mukaan ehdotettua oikeutta ei pitäisi myöntää viranomaiselle, liikevaihdon kynnysarvoja tulee alentaa jopa ehdotettua enemmän. Lisäksi tulee harkita tapahtuman arvoon perustuvia ilmoituskynnyksiä. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi parhaillaan tarvetta muuttaa nykyisiä yrityskeskittymien valvonnan liikevaihdon raja-arvoja. Arviointimuistio mahdollisista muutoksista annettiin kuultavaksi helmikuussa 2022.

Näkymät

Yrityskeskittymien valvontatarkastusten pituudessa on tapahtunut merkittävä muutos. KKV on muun muassa vuosina 2017 ja 2018 pyytänyt markkinaoikeudelta jatkamaan vaiheen II tutkinnan määräaikaa neljässä tapauksessa. Tämä käytäntö oli aiemmin ollut erittäin poikkeuksellinen. Vuosina 2019 ja 2020 määräajan pidennystä pyydettiin kahdessa tapauksessa joka vuosi. Lisäksi molemmissa tapauksissa vuonna 2020 pidennystä pyydettiin kahdesti. Vuonna 2021 pidennystä pyydettiin kahdesti yhdessä tapauksessa.

Suomen yrityskeskittymien valvonnan kehityksen odotetaan olevan mahdollista lähitulevaisuudessa, sillä elinkeino- ja työministeriö arvioi parhaillaan KKV:n ehdottamia muutoksia yrityskeskittymien valvontakynnyksiin. Mahdollisten muutosten aikataulua ei kuitenkaan vielä tiedetä. FCCA arvioi, että ongelmallisia liiketoimia tulee todennäköisesti olemaan, joilla on vakavia kilpailuvaikutuksia.26

.Spotlight: fuusiokatsaus Suomessa
Source#Spotlight #fuusiokatsaus #Suomessa

Leave a Comment