Suomi laatii ydinjätesuunnitelmat: Waste & Recycling

02 maaliskuuta 2022

Valtioneuvosto ja ydinvoimaviranomainen ovat julkaisseet kattavan suunnitelman ja ympäristövaikutusten arvioinnin kaiken maassa syntyvän käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta.

Ohjelman ovat laatineet elinkeino- ja työministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Säteilyturvakeskuksen (Stuk) kanssa.

Kansallisessa ohjelmassa käsitellään laajasti käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon eri näkökohtia. Se sisältää käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen määrät ja sijainnit sekä yleiset tavoitteet, periaatteet, arvion jätehuollon kustannuksista ja aikataulusta.

“Kansallisen ohjelman ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että kaikki Suomessa syntyvä käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte loppusijoitetaan turvallisesti ja että kaikki jätehuoltotoimenpiteet jätteen syntymisestä sen loppusijoitukseen suoritetaan ilman aiheetonta viivytystä.” asiakirja sanoo.

Kansallinen ohjelma edellyttää Eurooppa-neuvoston direktiiviä 2011/70/Euratom. Kansallisessa lainsäädännössä ydinenergian käyttöä ja säteilyn käyttöä koskevasta ohjelmasta säädetään ydinenergialaissa ja säteilylaissa.

Uusi kansallinen ohjelma korvaa ensimmäisen vuonna 2015 valmistuneen ohjelman. Ohjelman päivittäminen oli välttämätöntä kansallisen toiminnan kehittämisen ja tulevien säännöllisin väliajoin suoritettavien kansainvälisten arvioiden vuoksi. Ensimmäinen kansainvälinen vertaisarviointi on tarkoitus tehdä vuoden 2022 lopulla.

– Kansallinen käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon ohjelma voi muuttua toimintaympäristön muuttuessa, minkä vuoksi valtakunnallista ohjelmaa on ylläpidettävä aktiivisesti, raportissa todetaan.

“Kansalliseen ohjelmaan vaikuttaa pääasiassa Suomen käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kehittäminen, mutta myös muissa maissa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa Suomen kansalliseen käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon ohjelmaan. Ohjelmaa myös kehitetään täyttää kansainvälisten sopimusten ja direktiivien velvoitteet.”

Ohjelman mukaan Loviisan ydinvoimalaitoksen yksiköiden 1 ja 2 sekä Olkiluodon voimalaitoksen yksiköiden 1-3 käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kokonaiskustannukset ovat noin 7 miljardia euroa (7,8 miljardia dollaria) vuoden aikana. kasvien koko elinkaaren (vuoden 2020 hintatasolla).

Tästä käytetyn polttoaineen loppusijoituskustannukset ovat noin 5 miljardia euroa. Tämä luku sisältää käytetyn polttoaineen loppusijoituksen, koko laitoksen rakentamisen, käytön ja sulkemisen sekä suomalaisen radioaktiivisen jätteen huoltoyhtiö Posiva Oy:n tutkimus- ja kehityskulut, kiinteistöverot ja viranomaisvalvonnan kulut.

Ydinvoimalaitosten käyttöjätehuollon kustannukset ovat noin 150 miljoonaa euroa. Laitosten käytöstä poistamisen kustannukset ovat noin 1,1 miljardia euroa. Loput kustannuksista koostuvat muun muassa TVO:n ja Fortumin tutkimus- ja kehityskuluista, välivarastointikustannuksista, valvontakuluista ja veroista.

Ohjelman valmistelun yhteydessä tehtiin ympäristövaikutusten arviointi, joka sisältää muun muassa kuvauksen hankkeen toimintaympäristöstä, tavoitteista ja todennäköisistä merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Ohjelma on laadittu yhteistyössä toimijoiden kanssa, joilla on keskeinen rooli kansallisen ohjelman toteuttamisessa lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi osana ohjelman valmistelua järjestettiin kaksi kuulemiskierrosta, joiden aikana viranomaiset, alan toimijat, kansalaiset ja yritykset saivat esittää kannanottoja ja mielipiteitä, jotka on otettu huomioon ohjelman valmistelussa. .

Posiva jätti tammikuussa käyttölupahakemuksen Olkiluotoon rakenteilla olevalle käytettyjen polttoaineiden kapselointilaitokselle ja loppusijoituslaitokselle. Maailman ensimmäisen käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen odotetaan aloittavan toimintansa 2020-luvun puolivälissä. Vastaava loppusijoitus on suunniteltu Forsmarkiin Ruotsiin.

Tutkija ja kirjoittanut World Nuclear NewsSuomi laatii ydinjätesuunnitelmat: Waste & Recycling
Source#Suomi #laatii #ydinjätesuunnitelmat #Waste #Recycling

Leave a Comment