Talenom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset


Uutisia ja tutkimusta ennen kuin kuulet siitä CNBC:ssä ja muissa. Lunasta 1 viikon ilmainen kokeilujakso osoitteeseen Street Insider Premium tässä.


Talenom Oyj, Pörssitiedote 3.3.2022 klo 12.30

päätöslauselmasta talenom Oyj:n varsinainen yhtiökokous ja organisatorinen tapaaminen hallituksen jäsenistä

Talenom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.3.2022 Helsingissä. Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä saattoivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain ennakkoäänestyksellä ja vastaehdotuksilla ja kysymyksiin etukäteen. Kokoukseen ei ollut mahdollista osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla. Kokouksen poikkeusmenettely perustui eduskunnan hyväksymään väliaikaiseen lakiin Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset. Hallituksen kokous. Yhtiökokous hyväksyi myös yhtiön toimielinten palkitsemisselvityksen.

osinkoa

Varsinainen yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 jaetaan osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Jakamattomat voitot jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon täsmäytyspäivänä 7.3.2022 on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 14.3.2022. Osinkoa ei makseta kassaan. yhtiön hallussa olevat osakkeet.

Ckokoonpano ja palkkiot hallituksen jäsenistä

Varsinainen yhtiökokous vahvisti, että hallitukseen valitaan uudelleen uudeksi toimikaudeksi Harri Tahkola, Mikko Siuruainen, Olli Hyyppä, Johannes Karjula, Elina Tourunen ja Sampsa Laine, kaikki nykyiset hallituksen jäsenet. Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi tulee kuusi.

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 6 000 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Hallitus valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Juho Rautio. Tilintarkastajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Valtuuttaminen hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 150 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Valtuutus korvaa aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 3.3.2021 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

Valtuuttaminen hallitus päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan ​​tai ilman maksua.

Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, ei saa ylittää 2 100 000 osaketta. Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin liittyvistä seikoista, mukaan lukien oikeus poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä liikkeeseen laskettavia osakkeita. Valtuutusta käytetään yrityskauppojen, henkilöstölle suunnattujen osakeantien tai osakepalkkiojärjestelmien kauppahintojen maksamiseen tai optio-oikeuksien antamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset päättää osakeannista, optio-oikeuksista ja muista osakkeisiin oikeuttavista erityisistä oikeuksista.

organisatorinen hallituksen kokouksessa

Talenom Oyj:n hallitus valitsi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa uudelleen Harri Tahkolan hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallitus on arvioinut jäsentensä ja merkittävien osakkeenomistajien riippumattomuuden yhtiöstä. Harri Tahkolaa ei kokonaisarvion perusteella katsota yhtiöstä riippumattomaksi. Lisäksi hänen ei katsota olevan riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, koska hän omistaa yli 10 % yhtiön osakkeista. Mikko Siuruainen, Olli Hyyppä, Johannes Karjula, Sampsa Laine ja Elina Tourunen katsotaan riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla osoitteessa https://sijoittajat.talenom.fi/fi/sijoittajat/yhtiöhallinto/vuosikokous2022/ viimeistään 17.3.2022 alkaen.

TALENOM OYJ

YHTIÖN HALLITUS

Lisätietoa:

Otto-Pekka Huhtala
Toimitusjohtaja, Talenom Oyj
+358 40 703 8554
otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liikeideamme on helpottaa yrittäjien arkea markkinoiden helpoimmin käytettävillä digitaalisilla työkaluilla ja pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien kirjanpitopalveluiden lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus-, tili- ja maksuliikennepalveluilla. Visiomme on tarjota ylivoimaisia ​​kirjanpito-, tili- ja maksuliikennepalveluita pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on vahva – keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu oli noin 16,2 % vuosina 2005-2021. Vuonna 2021 Talenomilla oli keskimäärin 1 012 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Espanjassa yhteensä 52 paikkakunnalla. Talenomin osake noteerataan Nasdaq Helsingin päämarkkinalla. Lue lisää: sijoittajat.talenom.fi/en/

Talenom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Source#Talenom #Oyjn #varsinaisen #yhtiökokouksen #hallituksen #järjestäytymiskokouksen #päätökset

Leave a Comment