Tilannekuva: pankkilainojen sääntely Suomessa

säätö

Pääoma- ja likviditeettivaatimukset

Kuvaa, kuinka pääoma- ja likviditeettivaatimukset vaikuttavat pankkilainojen rakenteeseen, mukaan lukien niihin liittyvien limiittien saatavuuteen.

EU:sta ja muista ylikansallisista lähteistä johtuvat tiukemmat pääoma- ja likviditeettivaatimukset ovat luonnollisesti vaikuttaneet pitkäaikaisten vakuudettomien lainojen saatavuuteen.

Ilmoitusvaatimukset

Onko julkisten yhtiöiden velallisille pankkilainajärjestelyjä koskevia tiedonantovaatimuksia?

Tiedonantovelvollisuudet on määritelty arvopaperimarkkinalaissa (746/2012, muutoksineen), joilla pannaan täytäntöön esimerkiksi EU:n esiteasetuksen (2017/1129) ja EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (596/2014) esitemääräykset. Pääsääntöisesti pankkilaina saa paljastaa markkinoille merkityksellisenä tosiasiana vain, jos se on määräyksen mukaan sisäpiiritietoa tai vaikuttaa julkisen yhtiön osakkeiden arvoon. Yrityksen tilinpäätökseen tulee luonnollisesti sisältyä tiedot lainoista ja muista rahoitusjärjestelyistä.

Lainatuottojen käyttö

Miten velallisen pankkilainatulojen käyttöä säännellään? Mihin vastuuseen sijoittajat voivat joutua, jos velallinen käyttää tuotot määräysten vastaisesti? Voivatko sijoittajat lieventää vastuutaan?

Osapuolet voivat pääsääntöisesti sopia vapaasti pankkilainatulojen käytöstä, mutta vähintään määräaikaisten lainatuottojen käyttöä yrityskaupan rahoituksessa ohjaavat tyypillisesti pankit rahavirtojen kautta.

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta olisi tehtävä ennen kuin varat siirretään lainanottajalle. Lainaajien tulee:

  • tuntevat asiakkaidensa liiketoiminnan;
  • havaita ja tutkia epäilyttävät tapahtumat; ja
  • ilmoittaa kaikista näistä epäilyistä.

Suomi on pannut täytäntöön EU:n viidennen rahanpesun vastaisen direktiivin (2018/843) ja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta perustuu kansainvälisiin standardeihin.

Sijoittajat voivat lieventää vastuutaan toimimalla huolellisesti lainanannossaan (mukaan lukien asiakkaan tunteminen ja rahanpesun torjunta sekä tuottojen todellinen käyttö).

Rajat ylittävä lainaus

Onko olemassa säännöksiä, jotka rajoittavat sijoittajan mahdollisuuksia myöntää luottoa tietyillä lainkäyttöalueilla järjestäytyneille tai toimiville velallisille? Millainen vastuu sijoittajilla on, jos he lainaavat tällaisille velallisille? Voivatko sijoittajat lieventää vastuutaan?

Ja se on. Seuraamusjärjestelmiä on noudatettava. Sijoittajat voivat lieventää vastuutaan toimimalla huolellisesti lainanannossaan (mukaan lukien antamalla lainanottajan edustaa seuraamusjärjestelmien noudattamista).

Velallisen vipuprofiili

Onko sijoittajan kyvylle myöntää luottoa velalliselle rajoituksia velallisen vipuprofiilin perusteella?

Ei. Euroopan keskuspankin (EKP) ohjeistus vipuvaikutteisista transaktioista tuli kuitenkin voimaan marraskuussa 2017, ja se koskee kaikkia merkittäviä luottolaitoksia, joita EKP valvoo EU:n yhteisestä valvontamekanismista annetun asetuksen (1024/2013) mukaisesti.

korot

Rajoittavatko määräykset pankkilainoista perittävää korkoa?

Ei. Rikoslaki yleensä kieltää koronkiskonnan luotonannossa, mutta tällä ei olisi merkitystä tyypillisessä pankkirahoituksessa. Lisäksi kuluttajansuojalaki (38/1978, muutoksineen) sisältää erityisiä rajoituksia kulutuslainan korko- ja kulukorvauksille.

Valuuttarajoitukset

Mitä rajoituksia on sijoittajille, jotka rahoittavat pankkilainoja muussa kuin paikallisessa valuutassa?

Tällaisia ​​rajoituksia ei ole.

Muut määräykset

Kuvaa muut sääntelyvaatimukset, jotka vaikuttavat pankkilainojen järjestelyyn tai saatavuuteen.

Muita viranomaisvaatimuksia ei ole, jotka vaikuttaisivat pankkilainojen järjestelyyn tai saatavuuteen. Pankkien, muiden luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten tai muiden säänneltyjen yksiköiden palvelujen tarjoaminen Suomessa voi kuitenkin olla toimilupavaatimusten alaista tai vaatia yhteisön kotivaltion toimiluvan myöntämistä Suomeen, paitsi jos siellä ei ole promootiota, mainontaa tai tarjouspyyntöä. Suomalaisten asiakkaiden osalta.

.Tilannekuva: pankkilainojen sääntely Suomessa
Source#Tilannekuva #pankkilainojen #sääntely #Suomessa

Leave a Comment