Yhdysvaltain vaikutusvalta maailmassa vähenee, monet amerikkalaiset sanovat

Amerikkalaiset pitävät Kiinaa ylivoimaisesti Yhdysvaltojen “kilpailijana” tai “vihollisena” eivätkä “kumppanina”. Ja näyttää siltä, ​​​​että useimmat yhdysvaltalaiset aikuiset eivät usko, että heidän maansa voittaa kilpailun geopoliittisesta vaikutuksesta, Pew Research Centerin tuoreen tutkimuksen mukaan.

Lähes puolet amerikkalaisista (47 %) sanoo, että Yhdysvaltojen vaikutusvalta maailmassa on heikentynyt viime vuosina. Vain noin joka viides sanoo, että Yhdysvaltain vaikutusvalta on vahvistunut, kun taas 32 % sanoo, että Yhdysvaltojen vaikutus on pysynyt suunnilleen ennallaan.

Tämä on jyrkässä ristiriidassa Kiinan näkemysten kanssa: kaksi kolmasosaa yhdysvaltalaisista aikuisista sanoo, että maan vaikutusvalta on kasvanut vahvempi viime vuosina. Noin joka viides amerikkalainen sanoo Kiinan globaalin vaikutusvallan pysyvän vakaana, ja vain joka kymmenes sanoo Kiinan vaikutusvallan heikkenevän.

Pew Research Center suoritti tämän tutkimuksen mitatakseen amerikkalaisten mielipiteitä ulkomaisten maiden ja kansainvälisten instituutioiden kansainvälisestä vaikutuksesta. Yhdistyneiden Kansakuntien, Naton ja Euroopan unionin vaikutusten analysointia varten kyselyyn osallistui 10 188 yhdysvaltalaista aikuista 16.–22. toukokuuta 2022. Kaikkien muiden kysymysten analysoimiseksi kyselyyn osallistui 3 581 yhdysvaltalaista aikuista 21.–27. maaliskuuta 2022. Kaikki tähän kyselyyn osallistuneet ovat jäseniä Centerin American Trends Panelissa (ATP), online-kyselypaneelissa, joka rekrytoidaan kansallisen, satunnaisen asuinosoitteen otoksen avulla. Tällä tavalla lähes kaikilla yhdysvaltalaisilla aikuisilla on mahdollisuus valita. Tutkimus on painotettu edustamaan Yhdysvaltain aikuisväestöä sukupuolen, rodun, etnisen taustan, puolueellisuuden, koulutuksen ja muiden luokkien mukaan. Lue lisää ATP:n metodologiasta.

Tässä on ensimmäinen tässä raportissa käytetty kysymyssarja vastausten kanssa, toinen käytetty kysymyssarja sekä vastaukset ja menetelmät.

Pylväskaavio, joka osoittaa, että republikaanien enemmistö sanoo, että Yhdysvaltain globaali vaikutusvalta heikkenee

Näkemykset näiden kahden suurvallan suhteellisesta vaikutuksesta kansainvälisellä areenalla liittyvät läheisesti sekä puolueellisuuteen että ideologiaan. Republikaanit ja republikaanien suuntaiset riippumattomat ovat huomattavasti todennäköisemmin kuin demokraatit ja demokraatteihin suuntautuvat riippumattomat sanovat, että Yhdysvaltain vaikutusvalta maailmassa on heikentynyt (vastaavasti 63 % ja 37 %). Ja itseään kuvailevat konservatiiviset republikaanit ovat huomattavasti todennäköisemmin kuin maltilliset tai liberaalit republikaanit omaksuvat tämän näkemyksen (70 % vs. 47 %), kun taas liberaalidemokraatit ovat taipuvaisempia kuin konservatiiviset tai maltilliset demokraatit sanomaan, että Yhdysvaltain vaikutusvalta on hiipumassa (43 % vs. .32 %).

Republikaanit uskovat myös demokraatteja todennäköisemmin, että Kiinan kansainvälinen vaikutusvalta on vahvistunut viime vuosina (72 % vs. 63 %). Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että republikaanit todennäköisemmin kuin demokraatit pitävät Kiinan valtaa ja vaikutusvaltaa suurena uhkana Yhdysvalloille.

Jälleen kerran ideologisen kirjon ääripäässä olevat ovat todennäköisemmin samaa mieltä. Lähes kahdeksan kymmenestä konservatiivisista republikaaneista (78 %) sanoo, että Kiinan vaikutusvalta kasvaa, kun maltillisten ja liberaalien republikaanien osuus on 60 %. Demokraateista 72 % liberaaleista uskoo Kiinan vaikutusvallan kasvavan, kun taas vain 57 % maltillisista ja konservatiiveista sanoo samaa.

Miehet sanovat jonkin verran naisia ​​todennäköisemmin, että Yhdysvaltojen vaikutusvalta maailmassa on heikentynyt, kun taas naiset näkevät maan suhteellisessa vaikutuksessa vakautta. Erot iän tai koulutuksen mukaan ovat yleensä vaimeampia.

Näkemyksiä muiden maiden, kansainvälisten instituutioiden vaikutuksesta

Tutkimuksessa kysyttiin amerikkalaisilta myös useiden muiden maiden sekä muutaman suuren kansainvälisen instituution globaalia vaikutusvaltaa.

Ukrainassa meneillään olevan sodan keskellä näkemykset Venäjän vaikutuksesta jakautuvat tiukasti, ja suunnilleen yhtä suuret osuudet sanovat, että Venäjän vaikutusvalta on vahvistunut (38 %) ja heikentynyt (37 %). Vain noin joka viides amerikkalainen sanoo, että Venäjän vaikutusvalta pysyy ennallaan.

Pylväskaavio, joka osoittaa, että amerikkalaiset ovat jakautuneet sen suhteen, vahvistuuko vai heikkeneekö Venäjän globaali vaikutusvalta

Amerikkalaiset eivät myöskään ole yksimielisiä Naton, Euroopan unionin ja Yhdistyneiden Kansakuntien vaikutuksesta. Näistä kolmesta suurin osa amerikkalaisista sanoo, että Naton vaikutus globaalilla näyttämöllä on vahvistunut viime vuosina (34 %), 39 % sanoi, että sen vaikutus on pysynyt vakaana ja neljäsosa sanoo, että Naton vaikutus on hiipumassa. Jälleen kerran nämä näkemykset liittyvät puolueellisuuteen ja ideologiaan: Liberaalidemokraatit sanovat todennäköisimmin Naton vaikutusvallan vahvistuvan (42 %), kun taas konservatiiviset republikaanit sanovat todennäköisimmin Naton vaikutusvallan heikkenevän (33 %).

Venäjän epämukavuutta Naton laajentuessa Itä-Eurooppaan on joidenkin mielestä ollut motiivina Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan, minkä jälkeen Suomi ja Ruotsi ilmoittivat pyrkivänsä liittymään sotilasliittoon vuosikymmeniä kestäneen liittoutumattomuuden jälkeen. Myös EU:lla on ollut rooli viimeaikaisessa konfliktissa, mukaan lukien keskustelut Ukrainan jäsenyydestä ja Venäjän vastaisista pakotteista.

Noin joka viides yhdysvaltalainen (22 %) sanoo, että EU:n kansainvälinen vaikutusvalta vahvistuu, kun taas noin kolmannes sanoo sen vaikutusvallan heikkenevän. Monien (43 %) mielestä EU:n vaikutusvalta pysyy vakaana.

Amerikkalaiset suhtautuvat negatiivisemmin YK:n vaikutukseen, sillä noin neljä kymmenestä yhdysvaltalaisesta aikuisesta sanoo, että sen vaikutus on hiipumassa viime vuosina. YK:n turvallisuusneuvosto on joutunut arvostelun kohteeksi, koska se ei ole tuominnut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, koska Venäjän pysyvä paikka neuvostossa tarkoittaa, että sillä on veto-oikeus kaikissa päätöslauselmissa. Vain 16 prosenttia amerikkalaisista sanoo, että YK:n vaikutusvalta maailmassa on vahvistunut.

Amerikkalaiset näkevät Ranskan, Intian, Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan vaikutuksen suurelta osin vakautta, ja vähintään kuusi kymmenestä sanoo näiden maiden vaikutuksen pysyneen suunnilleen samana viime vuosina. Huomionarvoista on, että yli kaksi kertaa enemmän amerikkalaisia ​​sanoo Intian vaikutusvallan vahvistuvan eikä heikkenevän (23 % vs. 11 %). Päinvastoin Yhdistyneen kuningaskunnan kohdalla: 23 prosenttia sanoo, että sen vaikutus on heikentynyt ja vain 13 prosenttia sanoo, että se on vahvistunut.

Taulukko, joka osoittaa, että demokraatit näkevät todennäköisemmin Yhdysvaltain liittolaisten vaikutusvallan kasvavan;  Republikaanit näkevät todennäköisemmin Venäjän vahvistuvan

Demokraatit sanovat jonkin verran republikaania todennäköisemmin muutamien Yhdysvaltojen tärkeimpien liittolaisten (kuten Ranskan, Saksan, Naton ja EU:n) vaikutusvallan kasvavan. Esimerkiksi noin neljä kymmenestä demokraateista sanoo, että Naton vaikutusvalta maailmassa on vahvistunut viime vuosina (39 %) verrattuna noin kolmeen kymmenestä republikaaneista (29 %).

Toisaalta republikaanit sanovat hieman todennäköisemmin Venäjän vaikutusvallan kasvavan maailmassa. Myös ideologia vaikuttaa tähän arvioon: Konservatiiviset republikaanit todennäköisemmin kuin maltilliset ja liberaalit republikaanit sanovat, että Venäjän vaikutusvalta on kasvanut viime vuosina.

Mielipiteisiin liittyvien kansainvälisten asioiden tuntemus

Taulukko, joka osoittaa, että näkemykset Kiinan ja Venäjän vaikutuksista ovat sidoksissa kansainvälisen tietämyksen tasoon

Mielipiteet liittyvät myös vastaajien kansainvälisen tietämyksen tasoon. (Kansainvälistä tietämystä mitattiin tässä kyselyssä 12 monivalintakysymyksellä globaaleista johtajista, kansainvälisistä instituutioista ja maantieteestä. Lisätietoja kansainvälisestä tietoasteikosta on kohdassa “Kuinka suunnittelimme asteikon amerikkalaisten kansainvälisten asioiden tietämyksen mittaamiseksi.”)

Ne, joilla on korkea tietotaso, sanovat huomattavasti muita todennäköisemmin, että Kiinalla, Intialla ja Saksalla on ollut kasvava kansainvälinen vaikutusvalta viime vuosina. Kiinan tapauksessa tietokuilu on melko suuri: 82 % korkean kansainvälisen tietämyksen omaavista uskoo Kiinan vaikutusvallan vahvistuneen, kun taas vain 45 % heikosti tietävistä sanoo samaa.

Yhdysvallat on ainoa maa, jossa enemmän kansainvälistä tietämystä liittyy pessimistisempään näkemykseen. Yli puolet amerikkalaisista, joilla on korkea kansainvälinen tietämys (54 %), sanoo, että Yhdysvaltojen vaikutusvalta maailmassa on heikentynyt, verrattuna noin kolmannekseen amerikkalaisista, joilla on vähän kansainvälistä tietämystä (35 %).

Huomautus: Tässä on ensimmäinen tässä raportissa käytetty kysymyssarja vastausten kanssa, toinen käytetty kysymyssarja sekä vastaukset ja sen menetelmät.

Aidan Connaughton on globaalien asenteiden tutkimukseen keskittyvä tutkimusassistentti Pew Research Centerissä.

Yhdysvaltain vaikutusvalta maailmassa vähenee, monet amerikkalaiset sanovat
Source#Yhdysvaltain #vaikutusvalta #maailmassa #vähenee #monet #amerikkalaiset #sanovat

Leave a Comment